Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/290

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I.Av1K OG BRExKE HEBBE1). 285 Gjennemsnitsværdien af skyldmarken i 1894—-1898 var kr. 1619.00; i 1895—-99 kr. 1797.00. Efter sorenskriverens opgave over so1gte faste eiendomme i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte 5 eien- domme betalt med kr. 1 O87.00. 0pgaverne over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved f0lketællingen i 189l. Matrikulsky1d over 1O sky1dmark har alene Vikum, søndre, almindelig kaldet Sørevik, der har en matriku1Skyld af 13.14 mark og har 3 husmandspladse. Samlet husdyrhold i l891 Var: l hest, 4l storfæ, 89 faar, 82 gjeter og 4 svin. Sam1et udsæd i 189O Var: 1l.2 hl. havre og 2.1 hl. poteter. Matrikulskyld mellem 5 og 1O sky1dmark har følgende 28 gaarde: .I Lavik: Lavik pr(:estegaard, af skyld mark 6.0ð, har ikke været gjen- stand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. HoVedbrugetS indmark er opgivet til ........... 9.264 ha. udslaatteigen Klokkergjærdef . . 2.658 » 2 huSmandspladse .... .... l .991 » TilSammen l 8.913 ha. Gaardens udmark og skog er ikke i sin helhed kartlagt, men er anslaaet henholdsvis til .... 50.000 ha. og 20.000 » Ialt 83.913 ha. Skogen bestaar af ener, furu og birk; den er ikke tilstræk- kelig til gaardens behov. Efter sognepræstens skematiske opgave af 1891 udgjorde hovedbrugets besætning: l hest, 8 kjør og l2 faar, samt gjen- nemsnit1ige avling (1886—9O): 12 66O kg. hø, 720 kg. ha1m, 6 hl. havre og 32 hl. poteter. HusmandSp1adsenes besætning: 4 kjør, 10 faar, og avling: ca. 10 hl. havre og ca. 9 hl. poteter, 6 480 kg. hø og 800 kg. ha1m. Sognepræsten har havt lidt indtægt af landS1od. Lavik (præstegaarden) havde ved folketæ1lingen i 189l en matrikulskyld af 6.05 mark. Samlet husdyrhold: l hest, 14 storfæ,. 28 faar, 9 gjeter og 2 høns. Sam1et udsæd i l890: 3.5 hl. havre og l1.2 hl. poteter. 3 ar anvendtes til kjøkkenhavevækster. Hellebøen (5.26) med 3 husmandsp1adse. Bos(]al (5.26) med 2 husmandspladse. Z4vedal (5.01). Alværen (6.57) med 2 husmands- pladse. Raae (5.26) med 2 husmandspladse. .Raae (5.26) med 2: