Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/283

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


278 NoR1)BE B1—:HGExHUS AnT. retning den nordøstre Snip af Lavik og Brekke, idet det gaar gjennem Sandenvat11 ind i Ytre Holme(lal herred. Paa Sognefjordens SydSi(le er Hazøglandsbække)2, Som kom- mer fra det 1i1le, paa Gu1en græn(lse liggende Langetjern og løber i nordøstlig retning forbi Hauglandsgaardene ud i Risne- fjorden paa dennes veStside. Da(les(Zals1.—ams vasdrag eller Værklandselven, der gaar ind i Masfj0rden, er omtalt under vasdragenes almindelige beskrivelse (bin(l I, pag. 284Ï). l)zsteØor(lbækken kommer fra et 1i(let vand ved Kri11glen og gaar næsten retli11jet 11ordoVer ud i bunden af RWisnefjorden. Indre Oppe(Z(1lseZrr“e)zW kommer fra Strandevatn, gaar herfra nord- over ud i Movatn, hvorfra den fortsætter vestover forbi Indre 0ppedals sæter og bøier saa mod nord, hvorpaa den forbi Botn og indre Oppeda1sgaarde11e falder i Sognefjorden. Paa Vestsiden optager den først et lidet b(ekke(lrag, som har sit udspring af et tjern nordenfor Svafjeld og løber nordøstover Vestenom Flatehei, og lidt længere nede F()sse(Zal.s“b(ekken, som springer ud i nærheden af Asheien sæter og gaar nordvestover forbi VestmandsSæter. Det ovennævnte lille tjern nordfor Svafje1d har ogsaa afløb sydover under navn af No)—(O“elsdal-S“b(ekke)a, der gaar ud i det i MaSfjorden liggende Ho1mevatn Og derfra videre mod Sy(l. Støls:;atns b(ekked1“—((g rinder ud af det paa Kirkebø grændse liggende Stølsvatn og gaar herfra i nordvest1ig retning gjennem Svartevatn og falder forbi ØStrebø ud i bunden af Eikefjorden. Fos-se(lalsbækken, bie1v til Matree1ven i Søndre Bergenhus amt, er omtalt under de større vaSdrag (bind I, pag. 284). Vasdragene anvendes Som driVkraft for enkelte Smaa sa-g- og kværnbrug. Fossefald og større stryk er i Lavik ved ØStrebø, Eiken og Stø1Sbotn og i Brekke ved Midt-Takle, Indstefjord og ved Indre 0ppedal. Nedsla-gSdistrikter i Lavik og Brekke herred: Kn1.2 Del af NordstrandSvatns vaSdrag . . . —53.4 Del af HovlandSvatns vasdrag eller Gud- dalse1Ven .......... 1 2 .8 Hauglandsbækken ..... . l 1.() Del af Yndesda1svatns vasdrag . . . 4l.6 Instefjordbække11 ...... . 27.9 Indre 0ppeda1selven . . . . 38.4 Del af StølsvatnS bækkedrag . . 17.2 Del af FosSeda1sbækken . . . 10.4