Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/282

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I.AVIK 0G BREKKE HERBE1). 277 nordover mellem sidstnævnte fjeld og Hauglandsfje1d; denne dal har paa sin veStre side sideda-len Fm“udal, som gaar nordover vestenom Furudalsfjeld. Begge er sæterda1e; i hoveddalen er dog et par fjeldgaarde. Instejyo)“dens dalføre skjærer fra Risnefjordens bund sydover op om det lille vand Kring1en; dalen ligger me11en1 steile fjelde, har et par gaarde og nogle Sætre. Det fører over i den over grændsen mod MaSfjorden kommende Ekemodal. Indre ()ppe(lal gaar fra de ved Sognefjorden liggende gaarde af Samme navn sydover mellem Katlefjeld og Kaavenaava og har en i sydveSt1ig retning gaaende Sidedal, Fos-9edal; l1oveddalen Svinger Selv i krumninger øStover om Movatn og fra dette Syd- over om Strandevatn. Ved en kort, parallel med og østenfor Fosseda1 gaaende side- dal mellem Svafje1d og Flatehei fører den over i Nordjelsdale11, som kommer nordover om det straks indenfor Masfjorden grændse liggende Ho1mevatn. Naar undtages nogle gaarde lige ved fjor- den, er bebygningen endel spredte Sætre. Fra Eikefjordens bund gaar Stølsr;at)zs dalføre op i Sydøstlig retning langs østre skraaning af Tvergavlen om Svartevatu og videre om det paa Kirkebø grændse liggende Stø1Svatn. Nogle faa gaarde og et par sætre udgjør bebygningen. Langs samme grændSe gaar i herredets sydøstre del Fossedalen ind fra Mas- fjorden om Storda1s— og Krokevøtn. En enkelt sæter er den hele bebygning. i Herredets øer, 28 smaaøer, dels Sa1t— dels ferskvandsøer, og 29 skjær er alle smaa og uden betydning. Geo1ogi. Lavik og Brekke er et l1erred af gneis og granit. Der er lidt gabbro i herredet. VaSdragene er i det hele ikke store. De større vasdrag paa nordsiden af Sognefjorden er: Nordstrandsvatns va.s-drag kommer fra det paa Ytre Holmedal grændse liggende Skilbreivatn, løber Sydover til gaarden Sol- eim, bøier Saa vestover gjennem Strandaasvatn ud i NordStrands- vatn, hvorfra det igjen tager sydlig retning og gaar i flere krum- ninger forbi Lavik ud i Sognefjorden. Ved søndre ende af Baugvatn optager det paa Vestsiden Espelandsvatns e;as(l)”ag, som gjennem det paa grændsen liggende Langevatn kommer ind fra HylleStad herred og rinder østover. Hovlan(Zsvatn-S vas(lrag er bie1v til Guddalselvens vasdrag, som er omtalt i den almindelige beskrivelse af de større elve (bind I, pag. 291). HovlandSvatnS vasdrag gjennen1strømmer i vest1ig