Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/281

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


2?6 NORDRE BERGENHUS AMT. dalføre og selve Risnefjorden med dens fortsættelse op gjennem Indstefjorddalen begrændser “et trekantet stykke af herredet. Denne del udstykkes ved flere da1fører. Fje1de i denne del er: Hauglandsjjeld, en til alle sider steil ryg vest for Risnefjord, ]?lt‘l’l((Y(ItZǫSZ]78l(Y6f sydvest for dette, ligeledes stei1t, men mere smaa- toppet; ved Furuda1en skilles det fra det vestenfor paa Gulen grændse liggende SeØeskaxfield. Syd for Hauglandsfjeldet og skilt fra samme ved Smedsda1en ligger atter en fje1dstrækning med toppene ]:3’mttejjeld, Vetle“fleld og Kringlen. Mellem Risnefjorden med det fra denne opgaaende dalføre i vest og Indre 0ppedal, der fører over i Nordjelsdalen, i øst er i høiden mange smaa toppe; der er i alle retninger smaa gjel eller forsænkni11ger, og disse gjør det vanskeligt at komme frem i egne11. Nord1igst her ligger Skrikejýeld og Katlejjeld, skilte ved den fra fjorden sydgaaende Ytre 0ppedal. I syd nær Masfjorden grændse naar Svajjeld, tr. p., 866W m.s høide. Stræk11ingen længer øst er begrændset af Eikefjorden og dens dalføre og har en mængde aaser, ko1ler, myrer og smaa- vande; egnen er forsaavidt karakteristisk, men der er ingen særlig fremtrædende toppe; hverken Klaavenaava i vest, Tvergavlen i øst eller Flaz“ehei og UlvedalsZjeld i syd, det sidste paa Masfjorden grændse, har eiendommelige former eller træder særlig frem. Strækningen mellem Sognefjorden i nord, Eikefjorden og dens dalføre i vest samt grændsen mod Kirkebø i øst“ falder steilt af saavel nordover mod fjorden som sydvestover mod da1en. I høiderne er landet smaatoppet. Fjeldet giver kun un(ltagelsesvis langs kysten og i dalførerne sparsom plads for dyrket jordsmon. Paa Sognefjordens nordre og søndre side falder fjeldene tem- melig brat af mod fjorden, fra ca. 660—-1000 m.s høide; formerne paa nordsiden er mere samlede og dalførerne her bredere og længere, paa sydsiden er 1a11det mere udstykket med kortere,. trangere og steilere dalfører. Dal;føreɔ“ i den søndenfor S0gnefj orden liggende del af heri-edet er: Hauglandsdalen gaar fra Risnefjordens vestside ved Haug- landsgaardene mod sydvest op mellem Kollen og Haug1andsfjeld til det paa Gulen grændse liggende Langetjern. I den nedre og største del er dalen godt bebygget og vel- dyrket, høiere op er et par spredte gaarde og øverst en del sætre. Dalen fører over i Fnruda1en, som er en gren af Yn(le.S“(lalsvat)Zs (Z(tZfØ’Y’6, der fra Masfjorden gaar mod nordøst op om det mellem Seljeskarfjeld og Furuda1sfjeld liggende Yndesda1svatn og videre