Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/280

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I.Av1K oG BREKKE HEBRE1). 275 den sydligste del naar Laviksaaten, tr. p., 697 1neter, og norden- for samme ligger IIa“(lal-)uipm. Den nordligste del har Sit høieste punkt i det paa grændsen mod Hyllestad liggende .Blaaj§“eld, 815 meter. Et par mindre gjel gaar mod vest paa Vestsiden af Nordstrandsvatn; nor(l— og østfor Nordstrandsvatn er smaakuperet land med enkelte toppe. Enkelte steder langs fjorden og paa dalskraaningen er korte bakkestrim1er, hvor bebygningen 1igger. Østenfor Nordstrandsvatns dalføre er aaser veks- lende med smaa fjeldvande og myrstrækninger. Toppe her er ØstZjeld, 690 meter, paa grændsen mod Ytre Holmedal, Blaajjelll, afsnittets østlige del, Langedalsfjel(l, 747 meter-, vestenfor dette, og sydvest1igt GraajÉjeld. Egent1ige dal-fører findes ikke l1er, men et stort antal smaadale eller gjel. Heller ikke er her synderlig dyrkbart jords- mon; det, som er, ligger dels langs fjorden og delsi smaadalene. Fjeldet ski-aaner ikke fuldt saa brat af mod kysten som i den vestlige del. Dalfører nordenfor Sognefjorden i Lavik og Brekke er: Nordsframlsvatns dalbføre, der ved LaVik kirke gaar nordover i krumninger op om Nordstrandsvatn, bøier saa østover over det i forbindelse med NordstrandsVatn staaende StrandaaSvatn og der- paa igjen nordover til det paa Ytre Holmedal grændse liggende Ski1breivatn. Dalen har i det hele og fornen11ig fra Vestsiden steile sider, men i den trange da1bund er der adskillig bebygning. Ved søndre ende af Baugvatn gaar paa vestre side en side- dal, Espelandsvatns (lal“føre, der er trang, dyb med steile sider; det gaar vestover op om det paa Hyllestad grændse liggende Lange- vatn. Ogsaa her er nogle gaarde. Hovlandsvatns dalføre gaar i østlig retning ind fra Ytre Holme- dal herred og afskjærer den nordøstlige Snip af Lavik og Brekke, hvorpaa det gaar ind i Kirkebø herred. En enkelt gaard og nogle sætre er bebygningen i dette tem- melig aabne da1føre. Den paa Sognefjordens sydside liggende del af herredet er udstykket ved flere, om end ikke særdeles betydelige da1fører. Fra nedre Hauglandsgaardene ved Risnefjord gaar mod syd- vest op et da1føre, og den vest for dette dalføre liggende del af herredet begrændSes i vest og syd af grændsen mod Gulen. Her er steilt fald. Langs grændsen mod Gulen ligger Skaaldalsnaava, Ytre Takl(*— -fleld og BaaøVy)“eld, og paa det mellem Sognefjorden og Risnefjor- den udstikkende nes Kollen Det fra Risnefjorden ved nedre Hauglandsgaardene opgaaende