Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/267

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


262 NORDRE BERGENHUS AM’I’. Af H()vl(m(ls(lalsvatns dalføre falder kun en ubetyde1ig del inden herredet; dets øverste del gaar ind i Norevikheien over Lavik og Brekke grændse mod nordøst; der ligger en enslig sæter. Dy)—ne.s-li(lalen paa Vestsiden af Vadeimsfjorden gaar nær sammes bund vestover nordenom Norevikheien over Bø— og Rør- vikvøtn ind i Ytre Holmedal. Dalen er temmelig trang og steil og har sætre og nogle fjeldgaarde. Fra fjorden er der brat, men senere jevn og ubetydelig stig11ing. lZÝ(((leinz(l((le)z —— eller som den ogsaa benævnes Yt)“edalen —-—- er det veStligste af de tre fra Vadeimsfjordens bund opgaaende dalfører; den gaar ret nordover ind i Indre Holmedal herred mellem steile fjelde, men med ringe stigning. Dalen er svagt bebygget. Det midterste af de tre dalfører, Hovla)z(Zs(l(:lle)2“, er det be- tyde1igste; det gaar nordover vestenom Fagersletnipen henimod gaarden Markesæter, bøier saa østover, faar efter at have passeret Hovland sæter nordlig retning mod Lone sæter, gaar saa syd- østover om Storevatn, hvorpaa den med nordøstlig retning taber sig om Monsdalsvatn og ovenfor liggende smaavan(le. Dalen er en sæterdal. I‘’().c-.s()l1„—()ns dalføre gaar fra Vadeimsfjorden næsten ret mod øst til Ulda1Svatn, bøier herfra i en bue nordover og danner Fagerslet11ipens søndre og vestre l)GgI’æ11(lS11lDg. Ogsaa dette er sæterdal. Ved en smal ryg er dette dalføre skilt fra L(t)2g(îZ)“8Z(ZcS’(Z(lZ(‘)l, der fra vestre side af Høiangsfjordens bund gaar vestover nor- denom Langefjeld. Der er kun en enkelt sæter. Lang(—(lalm gaar fra østre ende af Høiangsfjordens bund først mod nordøst, saa ret nord for Høgnip sydøstlig til Høgsvatn, hvorefter den søndenom Makkornaave følger grændsen mod Vik, indtil den om Balestran(lsvatn gaar ind i Balestran(l herred. I da-lens nedre del ligger et par gaarde og længere oppe nogle Sætre. Dalen har to sidedale: Gaules(lale)z, som fra det sted, hvor hoveddalføret bøier mod sydøst, fortsætter i dettes oprindelige retning op mellem Skarfjeld og Nordalsnaave til Huskovatn; fra den øvre ende a-f dette vand bøier den østover og taber sig mellem Nordalsnaave og Bjørnenipa. Der er enkelte Sætre. Noɔ-dalen — dalens anden sidedal —— gaar fra Høgsvatn nordøstover først vestenom Ma-kkornaave, saa under bØÍ11î11g mere østover ind mellem denne og Nordalsnaave og gaar saa nordenom Langedalsbræ ind i Balestrand herred. Dalen er ubeboet. M(mr(lale)z gaar fra-Sognefjo1—den straks vestenfor Maaren- gaardene nordøstover vestenom Enge1sbønaave, østenom Tuen og taber sig op mod Høgnip. l)et er en sæterdal.