Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/263

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


l 2 Ì»8 NoBDRE BERGENHUS AMT. Arn ef j o r d kirke er en langkirke af træ, udvidet og ombyg- get 188O, med 28O siddep1adse; den blev indviet 21de Oktober 1880. Flets kirkja i l4rnaæ:flrdi var Arnefjord annekskirkeS gamle navn. Kirken er Senere efter Kraft IV 795 i midten af 17de aarhundrede flyttet fra F1ete længere ud til Nese. Præstegaard er nævnt i Bergens kalvskind. Kirken omtales ved aar l360. Før 1722 maa kirken ialfald være forsvundet; thi i indberetning fra dette aa-r kaldes Arne- fjord kirke en tøm1nerkirke. .Ve((mamz skriver i Urda: «Paa et Loft i l4rm§f)“ords kirke laae ll(§11Sl2P1’lgt en kostelig Altartav1e af den Byzantinske Skole. Den havde i sin Tid pr-ydet Fleths Kirke, som i Aaret l645 blev sløifet, og var bleven bragt til Arnefjords Kirke, der blev opbygt i hii11s Sted; dog er den sandsynligviis ikke bleven nogensinde i denne Kirke hængt, efter sin Bestemmelse, op over Altaret.» Kvan1sø kirke er en langkirke af sten, opført 1200—-1360, med 180 siddepladse. Hl’á“))l-9(’?Zj.(tT” kZirkja var Kvamsø a.nnekskirkes gamle navn. Til Kvamsø kirke skjænkedes l702—-4 en Stor messing1yse- krone af sognepræst Ludvig 2lfzmfhe og et skib til at ophænge i kirken af kaptein Rasmus Ra.S“m“z(ssen. Paa grund af den i SOgI](’3fjO1’d(311 herskende vindretning — om formiddagen ud fjorden og om eftermiddagen ind fjorden —-— er Kvamsø Sogns indvaanere, naar de skal til kirken, som ligger i den inderste del af sognet, nødt til at ro mod vinden til kirken, og at ro mod vinden hjem fra kirken. Det er derfor bestemt, at der paa gaarden Sæle, gaard-nr. 88, paa Lars Rognaldsens eiendom af Skyld 9.85 mark, Skal opføres en ny kirke for Kvamsø sogn. Gaarden Sæle ligger lidt længer ude paa nordsiden af fjorden, og endel af de kirkesøgende vil da kunne seile til kirken om formidda-gen og seile hjem fra kirken om eftermiddagen I Nesedalen, nu ubeboet, ovenfor Nese i KvamSø sogn, er et sted kaldet Kirkegaarden, hvor der antages at have været kirke (Kraft IV 795, neppe troligt). Legatet af 3lte deeember for trængende spe- dalske. Til oprettelse af et legat med dette navn skjænkede en kvinde, der ønskede at blive ubekjendt, 300 spd., hvoraf ren- terne tildeles trængende spedalske i præstegjeldet. Provst og sognepræst Anders Daae skjænkede ved fundats af 24de mai 1743 en bygning til skolehus for Vik sogn samt 600 rd1r., hvoraf renten aarlig skulde ti1deleS 8 drenge og 7 piger til underholdning under deres skolegang. Kapitalen var i l800 vokset til 850 rdlr. og udgjør nu efter