Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/261

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


256 NORDRE BERGENHUS AMT. Sagnet grunder sig vistnok der-paa, at der, som navnet Hove viser, har været et hov i hedendon1mens tid, og det kan jo have ligget der, hvor kirken nu ligger. Omkring kirken har der været mange gravhauge, og der er gjort adskillige arkæo1ogiske fund i nærheden. Det eneste, man ved om kirken, er, at den er en af de faa 1evnede monu1nenter fra kristendommens første tid i Sognefjorden. Hove annekskirke, hvis gamle navn var HojZs“ kirkg’a, blev nedlagt ved resolution af 11te december 1875. Baade denne og den nærliggende Hopperstad stavkirke skulde nedlægges, og en ny skulde bygges i Vik. For at bevare kirken kjøbte arkitekt Peter Andreas Elias i 188O resterne af den og paabegyndte restaurationsarbeideti 1883. Det va-r paa det nærmeste færdigt i 1888, men siden er en hel del mindre arbeider fortsatte helt til henimod Blix’s dødi 1901. Her er da udført følgende arbeider: Taarnet er paa-bygget delvis ved hjælp af k1æbersten, saa af det har faaet den høide af 74 fod, som det formodeS oprindelig at have havt. I den søk1(11—c væg er sat bygmesterens mærke, et hestehoved i klæbersten. Skibets og korets gav1er er fra nyt af opførte og sokkel- 1nurene reparerede. Alle ydre og indre døre samt korbuen og alterunderbygningerne er reparerede med k1æberSten og nye døre med jernbeslag og broneenøg1er er indsat. Alle dele af kirken har faaet nye tagsto1e, skib og kor med frit Spærretag og murbjæ1kerne saavel i skib som i kor har faaet udskaarne hoveder; gav1kors i lighed med Hoppersta-d kirkes er anbragt. Taarnhal1en er dekoreret med billeder af Olav den hellige og af erkeengelen Michae1. Kirken har faaet en døbefond af k1æbersten. Døbefadet er kirkens gam1e. Ogsaa vievandskar af k1æbersten er anbragt. Der er sat nye vægbænke: over indgangen til koret er et polykrome- ret krucifiks af ek; i kordøraabningen er anbragt en gitterdør af jern. I skibet er hængt en lysekrone af jern til 32 lys og et skib fra Hoppe1—Stad kirke, hvilket er reStaureret. Det ene vindu i skibets væg var udvidet, men er indsat i 1ighed med de andre vinduer. Det nye gulv i skibet er lagt i kvadrater efter motiv af en funden gu1vstump. Gulvet i koret er lagt i mettlacher-fliser med billeder af alle 4 evange1ister; gulvet i apsis har klæberstenSfliser; korbuen maatte nedtages Og opførtes delvis i k1æbersten. I koret hænger en lysekrone for 16 1ys; der er to bænke, et skab af ek, en fod af jern til et trans- portabelt røge1seSkar, 2 røgelseskar af bronce. Vinduerne i skibet og koret har mønstret g1aS, de 8 vinduer i apSis har glasmalerier af Kristus, David og MoSeS.