Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/255

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


25O NOB1)RE BERGENHUS AMT. regninger. Efter sorenskriverens opgave over Solgte faste eien- domme i 1895 er skyldmarken gjennemsnitlig for samtlige 16 Salg betalt med kr. 1617.00. Opgaverne over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. Ma-triku1sky1d over 10 skyldmark har følgende 5 gaarde: Vik pr(esfegaar(l, 11ViS oprindelige navn er Grov, har, efter at være reduceret i henho1(l til lov af 19de juni l882, en skyld af mai-k 9.18 (tidligere 1nark 11.59). Den kart1agte del af gaar- den —— med fradrag af kirketomt og begravelSeSplads —— bestaar efter reduktionen af følgende arealer: Hovedbruget: Dyrket in(ln1ark ca. . . 6.001) ha. Udyrket — » .... 7.00() » THI1 Og have » .... I.O()(i » En tidligere til eksercerp1ads bortfæStet del ca. .... 5.038 » Skogteige ....... 24.684 » 43.728 ha. 4 husmandSpladse ..... 2.46() » En til Skolejord bOrtfæstet del 3.776 » Tilsa1nmen ca. 49.964 ha. SkOgen, som bestaar af birk, ask, Or og hassel, angives Som util- strækkelig til gaardens bel1oV. Hovedbrugets besæt11ing og av1ing, som ikke antages væsentlig formindsket efter reduktionen, er af sognepræsten i l891 opgivet saa1edes: Besætning: l2 kjør, l okSe, 20 faar, 1 hest og 2 svi11. Av1ing (1890): ca. 21 hl. byg, 12O hl. poteter, 1496O kg. hø og 4O0 kg. halm. Vik præstegaard havde før reduktionen ved tællingeni 189l 5 husman(1spladse samt 12 bebyggede huStomter paa VikSøren, en ekSercerplads og en skydebane, som i matrikulskyld ikke er fra-skilt præStegaarden. Samlet husdyrho1d i l891 var: 1 hest, 28 Storfæ, 98 faar, 5 Svin og 14 11ønS. Sam1et udsæd i l89O var: 8.()ð hl. byg og 5(3 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster 3.ð5 ar. Vangs i Vik skylder 11.57 1nark og har 5 husmandSpladse. Samlet husdyrho1d i l891 var: 2 heste, 25 Storfæ, 69 faar, 4 Svin og 2 høns. Sam1et udsæd i 1890 var: 9.95 hl. byg og 25.8 hl. poteter.