Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/254

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Vik H1ä:11BE1). 249 Postaabnerier i herredet er: Kvamsø, in(lre, Kv(Zmsø, ytre, L(t(l)2(î)ffOW’(Z(’)), Sylmmes, A‘I’)l8j“.jO)’d, Vik i Sogn. Anløbssteder i Vik herred er: Laaneg§“ord (Kollingsnesj, Kvamsø, ytre (Nese), Kvamsø, in-dre, Sylvarnes, Arnefjor(l, Vik Der er rigste1efonstationer paa Kv(m2Wsø og Vik. Bebyg11i11gen ligger fornemlig langs kysten, hvor der er dyrkbare strimler, og derhos langs de nedre dele af dalene, hvor- til kommer enkelte fjeldgaarde. De høieste fjeldgaarde naar op i en høide af indtil 50O m. I den frugtbare bygd mellem Bødalse1ven og Ofridelven ligger mange og gode gaarde, og denne egn hører til de bedst befolkede steder i amtet. Paa Viksmoen har været eksercerplads. Sætre ligger spredt paa Vidderne og i fje1dda1lene, men er som regel slet bebyggede. Viksøren med Lilleøre)z er et strandsted. K)—(1fl angiver i 183O 82 boliger og 316 mennesker paa Viksøren, der ligger for Største del paa Sæbøs og for en mindre del paa GrovS og Al- menningens grund. I 1891 var der paa Viksøren med Li1Ieøre11 101 beboede huse med 453 indbyggere. Strandstedet er uregelmæssig bebyg- get. Her lever arbeidere, handlende, endel fiskere og haand- værkere. Fra Vik er vakker udsigt over til fjeldene paa den anden side af fjorde11. Ret i nord sees V8l?Z(î)ÏjO7“(Z8b)’(8672, tilvenstre Bale- strand med de omliggende fjelde, saaledes Fur)mip(t med skarpt skaarne skar mellem denne og Kjeipen samt J[unkeggen; tilhøire Vangsnes og længere borte fjeldene ved Leikanger med Kvimze- “fossen. .— Vik herreds matrikulskyld er 1167.44 mark. Vik herved har ifølge den trykte matrikulfortegnelse 95 gaar(1s- nummere, hvilke efter herredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemsnitsskyld af 12.29 mark. Ved udgangen af 1890 var herre(lets gaardsnummere delt i 481 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen i 1891, var samlet i 356 selvstændige beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulskyld var 3.28 mark. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken i 1894—-1898 var kr. 1843.00,i 1895—1899 kr. 1946.00 efter de offieie1le statistiske be-

ý.