Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


2O NORDRE BERGENHUS Amt deres slegt og venner maatte komme op til dem, saalænge pesten varede; men brevskaber skulde lægges under en stor sten ved indgangen til dalen, hvilken sten endnu kaldes BrevSteinen, og her skulde ogsaa svarene lægges. Ikke destomindre kom pesten derop. Alle dalens beboere døde med undtagelse af en pige paa gaarden Bjørkehaug. Kvæget søgte ti1skogs og kom siden flokkevis til nabosognet Vaage. I Vaage tog man kvæget i for- varing, og da man frygtede for, at det ei maatte staa vel til i Jostedalen, drog nogle derhen. De fandt folket uddød og husene tomme. Da de skulde begive sig paa hjemveien, fik de i Bjørke4 haugsskogen øie paa et pigebarn, der havde søgt ti1skogs. De raabte til hende, men hun flygtede ind i skogen. Det lykkedes dem at fange hende. Hun var sky og vild som en rype, hvorfor man kaldte hende Rjupa. Hendes tale kunde ikke forstaaes. Hun kom til Vaage, hvor hun skikkede sig ve1. I nogle aar blev JoSteda1en ubeboet, indtil nogle nordfjordinger drog derhen og ryddede de gamle enge og agre. De første gaarde, Som paany blev optagne, Skal have været Faaberg og Myklemyr. Sagnet selv forudsætter flere gamle gaarde og agre i Joste- dalen allerede før den sorte død, og disse gaarde med de ryddede agre tyder jo paa en bebyggelse, som har varet længere end den tid pesten varede. Rjupa drog senere tilbage til Jostedalen, hvor hun giftede sig. Hun efterlod Sig en æt, der gjennem aa-rhundreder efter hende blev kaldet rypeslegten. Rjupa er et kvindenavn, som forekommer i landnambogen. Ifølge et gammelt fami1ieSagn skal J ostedalSrjupa være stam- moder til familien Heiberg. I portrætga11eriet paa Amle er et ganske godt maleri af en ung pige, der leger med en hund, og som efter traditionen skal forestille Rjupa. Billedet har tidligere hængt i Kaupanger kirke. Det heder i familiesagnet, at hun skal have nedsat sig paa gaarden Rønneid i Lyster. Familien HeibergS nedstammen fra JoStedalsrjupa er en af de sædvanlige Sagndannelser, der skal tjene til forherlige1se. H. K. Heiberg har i sine «GenealogiSke optegnelser om familien Heiberg» søgt at beviSe, at familien Heiberg kan nedstamme fra Rjupa; man tør dog af de fremførte oplysninger ikke slutte mere, end at familiens egentlige hjemstavn er maaske Jostedalen eller Lyster. J osteda1s kirke er en laftebygget trækirke af langkirke- form, skib med tilbygget kor og lukket sval foran indgangSdøren. Den har 120 Siddepladse og er efter ka1dsbogen bygget fra nyt af aar 166O for 138 rdlr. af hr. Tøger JenSen, prest til Jostedal. Kirkens altertavle er efter en inskription paa samme aar l609 foræret til Kaupanger kirke af Giøde Pedersen og hustru Kirstine