Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/26

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


JOS’l’EDALEN HERRED. 21 Pedersdatter. Altertavlen synes derfor flyttet hid fra Kaupanger. Prædikestolen har aarstallet 1626. Altertavlen har istedenfor billede: Katekismustekst, Fader vor og nadverdordet. Kirkens gamle ornamentik og indredning er fuldstændig be- varet. Kirken er ligesom G—aupne kirke en lang-kirke, bygget efter reformationen, og disse to kirker er de eneste i Sogn af denne type. Et statsbidrag paa kr. 4 5O0 er tilstaaet Jostedal til kirkens restauration og tilbygning af sakristier efter en af arkitekt Jo- hannes K1øften sidste høst udarbeidet plan. Jostedals kirke blev taget i brug 2den Oktober 166O. Af det inve11tarium, som den havde i 175O, var en sølvkalk, skjenket i 1636 af Peder Ravn, Jens Jensen Skive, Hans Grime- sen, Anders Madsen, Folqvard Brodersen, Jens Mikke1sen, Niels Harbo, Peder HaDSe11 og Herman Garman, en sølvpatel skjenket i 1656 af Hans 0ttesen Ravn. Kirken i Jostedalen omtales i visitatsanordni11gen af 1323 og ved 136O. Den synes at have været en stavkirke, da der (efter Bendixen 1877) i vaabenhuset til den nuværende kirke- staar et par søiler, «som aabenbart ha-r hørt til en ældre stav- kirke», sa11dSyn1igVis stedets egen ældre kirke. Da sognet fik sin nuværende tømmerkirke ]660, 111åla stavkirken vistnok da være nedlagt. .Y(istm(dals kirkja var Jostedal hovedkirkes gamle navn. Egen præst er nævnt senest 1375. Om bygning af en kirke i Jostedalen gaar dette sagn: Da Jostedalens nybyggere efter den sorte død skulde bygge en ny kirke, valgte de dertil en slette tæt ved præstegaarden, som endnu kaldes Kirkestein, men alt hvad man byggede om dagen, blev om natten nedrevet og fundet paa en nærliggende bakke, hvor man da tilsidst blev enige om at bygge kirken. Da man be- gyndte a-t rydde skogen, stødte man helt uventet paa den gamle kirkeklokke, som endnu findes i kirken. Legat. Sognepræst .I()ham2es H. ]ål“)l(Z og hustru;4)l]26 lMaWrie ]1ind skjenkede ved testa1nent af 1Ode februar 1802 1OO rdlr. dansk kurant til Jostedal fattigkasse, «og ønske vi, at denne vor gave maatte blive en evin(lelig fond„ for dette steds fattige». Hoved veie. Hovedveien fra Sog)z(latls)ffj(ere)z“ kommer fra Lyster herred ind i Jostedal ved Jostedalse1vens vestside, fort- sætter op igjennem dalen, indtil den søndenfor Kroken gaar over elven og saa paa elvens østside til Faaberg Veiens længde —er ca. 22 km. Veien til Jostedalen fra .Marifj(e)““en“ i Lyster gaar først 3 km. indover langs Gaupn(g(jorde)z til gaarden Z?Ø)2V7l(’í(Z, hvor —Iostedalselve)2