Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/247

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


242 Nom)BE BEP.GENHUS A1s1T. Geolo gi. Den vestlige del af Vik herred bestaar af grund- fjeldets lag. I den østlige del optræder granit, derover skifer og over denne høifje1dskvarts. I Bø— og 0friddalens nedre del er der brede te rrasser, dan- nede af det af de to elve nedbragte materiale. Hopperstads terrasse er 41 m. O. h., ved Hove kirke er en terrasse 74 m. O. h., Og endelig har man Stadeim ferrasse 125 m. O. h. I Bødalen findes sydvest for Vik kirke mindre tydelige trin i en aabentliggende terrasse ved Tryten 107 m. o. h. Elve. De fleSte elve i Vik er mest rivende fjeldbække, der i flomtiden Og efter større nedbør har en anselig vandmasse. De anvendes til drivkraft for et og andet Sag— og møllebrug. ZVO‘l’(ZfO7’ Sognefjorden er følgende bækkedrag: Nesedalsboekken springer ud i Munkeggens vestre fjeldparti og rinder sydover gjennem Nesevatn ud i Sognefjorden mellem Ytre og Indre Nese. I Nesevatn modtager den til1øb af Hesjedalsb(ekke)a, der kom- mer fra Munkeggens midtre del og rinder sydover vestenom Løv- salen ud i Hesjedalsvatn og herfra vestover nordenom Hesten. Tendalsbækken kommer fra Igdedalens bOtn, hvor vandet fra de omkringliggende snefonner sam1es; fra denne kaster bækken sig i et par hundrede fod høit 1odret fossefa1d udover fjeld- væggen Og ned i det lavere liggende dalstrøg, hvor den udvider sig og gaar stille gjennem mange bugtninger og med variabel bredde i sydvestlig retning ned gjennem Storedalen og Tendalen, indtil den atter nær fjorden styrter sig udover et nyt fa1d. Den gaar forbi Sagen ud i fjorden. . Hanevikelven kommer fra Aamundsbotnvatn, der ligger dybt nede i en fjeldkjede1 under Munkeggen, og rinder sydøstlig ned gjennem Saurdalen, ved hvis nedre ende den gjennem en fjeld- kløft styrter fossende ud i Sognefjorden ved gaarden Hanevik. Tug“tedalsbækken danner paa en kort Strækning herredets grændse mod Ba1estrand. Vasdragene paa Sognefjordens sy(lside er større end paa nordsiden: VøvrWi)2gsbækken er omtalt under de større vasdrag (bind I, pag. 284). Den er en del af MOelvens vasdrag, der udmunder inderst i 0sterfjorden i Søndre Bergenhus an1t. Ogsaa Hallesetbækken er bielv til Moelven og før nævnt. Asjeldb(ekken er før omtalt (se bind I, pag. 285). Den er bielv til Eksingedalselve11. Rivedalsel1a:e)2 har sine kilder omkring FoSsefjeld og dannes ved sa1nmenløb af to sn1aabække i Molsetvatn; den ene af disse springer ud paa Vestsiden af Fossefjeld og rinder nordover gjen-