Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BAI.ESTHAN1) HP:HHEn. 221 kunnet lægge til ved den ytterste moræne ved 11østene; nu sker det ikke paa grund af opfyldning. Ved Horpeda1enS vasdrag er terrasSer. I Bøjadalen skraaner fladen af den øverste terraSse ved Vaarstø1en fra 67 m. til 32 m. paa pynten; fladen af nederste terrasse er 13 m. o. h. I Esedalen ligger øverste lille fla-de ovenfor Ese sæter 102 m. O. h. E1ve. Af de større vasdrag, der før er o1nta1te, har Lange- dalsbækken og Gaula en del af Sit nedslagsdistrikt i Balestrand. Skaax“e-imsb(ekken kommer fra det ved Vik grændSe under Nonskaret liggende Fagrevatn og løber nordøst1ig forbi Bratlan(l ud i fjorden. Denne bæk modtager om vaaren en ikke ringe Va11dmasse fra de omkring Fagrevatn liggende snefo1111er; straks nedenfor vandet deler den sig, idet Tl(f?(’Z)(8Ä’k(’)’l rinder østoVer ud ifj0rden forbi FleSje, paa den sidste del af sit løb paa grændsen mod Vik. Aarsagen til denne eiendommelige deling af bækken er saa ubetydelig, at man i løbet af kort tid Ved et ringe opdæ1nnings- arbeide vilde kunne tømme det ene bækkeleie. Eseb(eZ1“k(w er en vild fjeldbæk, der i hop sætter ned gjennem den dybe, steile Esedal. I det snævre pas mellem Langedalsbræ og Bjørnebræ er en anden bæk, skilt fra Brævatn ved en ganske liden forhøining i Skaret, den kaldes .B()l?)7b(Pkk(’)7 og løber østover mellem Vind- rækken og Bjørnebræ ud i Esefjordens bu11(l. Gjennem Dalsdalen løber to bækkedrag i modsat retning; de springer ud fra hvert sit lille fjeldvand med meget kort afsta11d. “Den ene, som kan benævnes ])((l-S“b(“ef1:Z1:(w., rinder mod sydøst- og øst la.ngs Troldbotnnipas vest1—e og søndre Skraaning ud i Sværefj0rden; den anden er et tilløb til Gaula. Fra Skarvatn styrter S“2.“(eY—s-ka)“b(ekk(W sydøstlig ned gjennem SværSkaret og ud i bunden af Sværefjorden. Ri.C;bofnvaf)Z.s bækk()drag, det ene af de to bækkedrag i Da1s- da1en, løber nordvestover mellem Tro]dbotnnipa og Tungefjeld ud i Risbotnvatn, ved hvis nedre ende bækken overskrider Indre Holmedal græ11dse. Vetlej3“()WY—(l()lv()n kommer fra Skadevatn under Jostefonn, rin- der først et kort stykke østoVer, men derpaa sydover, tiltagende i størrelse Ved de stadige til1øb fra begge sider; af disse er- Grønda1ens og BaardalenS de VæSentligste. Elven falder i bunden af Vetlefjord. VandmasSen er saa forskjellig, at elven den ene dag paa sine steder magelig kan Vades; den næste dag river strømmen med sig mand, hest og læs.