Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/216

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


LEIKAN(iER HEHHE1). 211 Sagaens hovedi11dhold er optaget i E. Tegnérs digt og handler om kjærlighedsforholdet W mellem de to hovedpersoner. De op- fostredes sammen og fattede tidlig kjærlighed til hinanden. Kong Beles sønner var ikke venlig stemt mod Fridthjov og negtede ham søsteren til ægte. Den gamle kong Ring, der dels angives som konge paa Ringerike og dels i Svithjod, tvang de udue1ige brødre til at give sig deres unge søster til ægte, men medens de var borte, havde Fridthjov besøgt sin elskede i Baldershagen (Balderstemplet), et fredhelligt sted. Til straf herfor paalagde de ham at indkræve skat hos den orknøiske jarl Angantyr, der i lange tider ingen skat havde sendt. Fridthjov reiste, men over- faldtes af en heksestorm, der truede ham med undergang. Endelig kom de til 0rknøerne, fik skatten og seilede hjem. Imidlertid var lngibjørg bleven gift med kong Ring. Fridthjov traf kon- gerne i Baldershagen, kastede skatten i ansigtet paa Helge, gude- billedet væltedeS ud paa ilden og brændte. Fridthjov forlod sit hjem og blev viking, kom til Ring, opholdt sig hos ham og blev efter hans død konge i riget; han ægtede Ingibjørg og fik leilighed til at hevne sig paa hendes brødre. Tegnér har til- digtet enkelte epiSoder, som vikingen Atle’S og Fridthjovs bryd- ning, tempelbranden (i sagaen er det kun gudebilledet, Som bræn- der) o. S. v. Den er i sin nuværende form ikke ældre end fra ca. l300. De loka1iteter, hvortil denne roman henlægges, er da gaarden Framnes, hvor Fridthjov og hans fader Thorstein Skal bo. Nogen gaard af dette navn er der ikke, men den er henlagt til Vangs- nes, som tilhører Balestrand herred. Kong Be1e boede paa Syrstrand ligeoverfor Framnes. Bal- derShage skulde ligge tæt ved Beles gaard, og der var et stort hov, hvor Balder dyrkedes. De sagn, Som findes i Sogn om Fridthjov og Ingibjørg, er alle nyere og opdigtet paa grundlag af romanen. Leikanger kirke er en langkirke af sten, opført l200—- 1308, med 37O Siddepladse. Ved den veStre ende er et temmelig høit taarn og spir af træbindingsværk. “ Leikvanga kirZgja, andetsteds Leikangm, var Leikanger hoved- kirkes gamle navn. BaleStrand præstegjeld blev fraskilt ved reSolution af 1ste marts 1849. FreSvik kirke er en langkirke af tømmer, opført 1881, med 2O0 Siddepladse. Freysvikr kírkja “var Fresvik annekskirkes gamle navn. Egen præst er nævnt. Rinde (FeioS) kirke er en langkirke af tø1nmer, opført 1866, med 3O0 Siddepladse.