Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/213

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


208 NORDRE BERGENHUS Amt Sam1et udsæd i 189O var: 7.5 h1. byg og 1O.2 hl. poteter. Til kjøkkenhaVevækster anvendtes 11Zs ar. Hallan(l, 3 de1e, og en del af Husebø bruges sammen Som et brug, af skyld 1O.66 1nark. Samlet huSdyrhold i 1891 var: 2 heste, 15 Storfæ, 3O faar, 2 Svin og 3 høns. Sam1et udsæd i 1890 var: 5.5 hl. byg og 13 hl. poteter. Til kjøkkenl1avevækster anvendtes 2 ar. Henjum, af Skyld 11.32 mark, har 3 husmandspladSe. Samlet huSdyrhold i 1891 var: 4 heste, 32 Storfæ, 80 faar, 5 Svin og 15 høns. Samlet udsæd i 1890 var: 12.3 111. byg og 23 hl. poteter Samt 6 kg. græsfrø. Til kjøkkenhavevækSter anvendtes 2 ar. Dalen, af Skyld 10.65 mark. Samlet husdyrhold i 1891 var: 4 l1este, 15 storfæ, 37 faar og 3 Svin. Sam1et udsæd i 189O var: 7 h1. byg og 13 hl. poteter. I Rinde (Feios) Sogn: Haaum, skrives almindelig Hove eller Hofe, af skyld 13.(12 mark, har 6 huSmandSpladSe. Samlet husdyrhold i 1891 var: 3 l1este, 28 Storfæ, 57 fa-ar, 2 Svin og 5 høns. Samlet udsæd i 189O var: 12.8 h1. byg og 23,5 h1. poteter og O.62 aar til kaa1rabi. Haa-um, af Skyld 10.19 mark, har 4 huSmandsp1adSe. Samlet huSdy1—hold i 1891 var: 4 heste, 22 storfæ, 45 faar, 3 Svin og 3 l1øns. Samlet udsæd i 1890 var: 9.å3() hl. byg Og l8 h1. pote- ter. l.ö ar til kaalrabi. MatrikulSkyld mellem 5 og 1O sky1dmark har følgende 62 gaar(le: I Leikanger: Grinde (8.63) med 2 huSmandSpladse. Grinde (7.16) med l husmandspladS. Grinde (7.43) l l1uSmandSp1adS. Grinde (9.79). Evgeseefer (7.86). E)zge.S‘æt(?r (7.21). Z—[uWke (8.18) med 1 husmands- pladS. HZ(ke (9.:34) med 1 husmandsplads. Huke (7.()5) med 1 huSn1andSp]adS. Foshagen (8.()4) med 1 husmandspladS. Fos-S“e, i to dele (8.3ð), med 2 husmandspladSe. E(;gzmzV (6.1()). E()gum (9.77) med I husmandspladS. Havn-re, ytre (5.57). Hamre, imlre, med en del af Griɔ2(le (6.38). Ha)m“e, í72(YCl’(? (7.89) med 1 hus- mandSpladS. Hus(‘bø (9.98) med 4 l1uSmandspladse. Husebø (6.02) med 1 husmandsplads. Ifz(sebø (9.5Ö) med 2 huSmandspladse. Hll-9(8Z)() med 2 mindre dele (7.67) med l huSmandSplads. Husebø (8.()2) med 1 hHS1Da11dSP1adS. Hei-9ebø (9.(3ð) med 2 husmands- pladse. Halland med en del af ZXÎybø (8.15) med l husmandsplads. Nybø, amtmandsgaard (6.19). Henjum, 3 dele (5.84). Henjum (5.Ö2). H872jll(lll (5.08) med l husmandsplads. He)(jmn (5.75) med l huSmandspladS. He)2jam2— (6.02) med l husmandspladS. Røisum (6.(34) u1ed 2 husmandSpladse. Kvaalen, skrives almindelig Kvalen (7.97) med l huSmandSpladS. Â3es (8.47) med 2 l1usmandspladSe.