Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/211

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


206 NORI)BE BERGENHUS AMT. steder var: Hanehaug, Hermansv(erk og Henjesa)zd i Leikanger, O—een i Feios og Fresv-ik. Le“ikanger handelsj”orening paa Hanehaug begyndte i 1892, havde ved udgangen af 1895 37 medlemmer og i 1895 en om- sætning af varer for 17 00O kroner. Leik(mg(1r ?f()rbmgstforemÎng og Fresvik tfoɔ-“brugstforening har ophørt. 3 mænd havde indskrænket rettighed til udSkjænkning af øl. De induStrielle anlæg i herredet er: l større mø11e, 2 meierier, l større sagbrug og 1 fabrik for oprivning af uldfi11er. I Leikanger er der nogen kunstvævning, især i FreSvik. I herredet er: L e i k a n g e r S p a r e b a n k, oprettet i 1864, med en forvalt- ningSkapita1 i 1899 af 302 574 kroner. Postaabnerier i herredet er: Leika2“2ger, Feios, Z‘Ýl’()—S”l)ík, Frøm2inye)e. Der er rig S t e l e f o n S t a t i o n paa Leik(mger. A n l ø b S S t e d e r i Leikanger herred er: FCios, L(“ikanger, He)“m(mse;ærk, Fresrik, Frønm“)2gm. Bebygning. Bebygningen ligger langs stranden og i de nedre dele af da1førerne. Bedst bebygget er den saakaldte Sjø- strand eller Sy-strand (gan1melt navn 1Sy)“strand) langs Sognefjordens nordside, videre FeioSda1e11 og FreSvikdalen. Vaaningshusene er mangesteds store. Høiere op i da1ene ligger enkelte )Î)“eldgaarde. S(etre er spredt over hele herredet, dels paa fje1dSkraanin- gerne, dels paa Vidderne De er slet bebygget. Ved Fei0S kirke ligger strandStedet Feios eller ()sen. Leikanger herred har en matrikulskyld af 907.92 mark. Herredet har ifølge den trykte matrikulfortegne1Se 76 gaards- nummere, hvilke efter herredets nuVære11de matrikulskyld havde en gjennemsnitsSky1d af 11.9ð mark. Ved udgangen af 1890 va-r herredets gaardsm1mmere delt i 365 særskilt Sky1dsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved folketællingen i 1891, var samlede i 258 selvstændige, beboede brug, hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matriku1skyld Var 3.52 mark.