Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/209

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


204 NORDRE BERGENHUS A1æ1T. lerblandet mu1djord, medens annekserne har en mere sandblandet mu1djord. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ......... 2.1 km.2 Eng . . 7.1 » Ager og eng .......... . . 9.2 km.2 Skog ................ 68.0 » Udmark, Snaufjeld, indsjøer, myr, sne, is . . 387.8 » 465.0 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt fOldighed: Udsæd pr. maal Av1 pr. maal Fo1dighed. i1iter. ih1. Byg .... 45 3.6O 8 Blandkorn . . 60 4.5O 7.5 Poteter . . . 30O 24.00 8 Herredsstyre1sen har anslaaet arealet af dyrkbar, men udyrket jord til —5000 maal, Værdien af 1 maal jord til 200—-—4OO kr. og omkostninger ved dyrkningen af 1 maal til 5O—-250 kr. Kun lidet ny1and er opryddet i Senere tid. Dyrkninge11 af korn er aftaget noget, af poteter maaske ti1taget 1idt. Engvanding benyttes tildels ogsaa i Leikanger. Herredet er ikke udsat for frost paa kornet, undtagen nogle faa brug: Laugmandsaas, Stø1aas og Grøn1i. I samtlige Sogne er der endnu større dele af indmarken, som maa kunne opdyrkes. Hj e m m e h a V n e n e er tilstrækkelige for de fleste gaarde. De bedste f e l d b e i t e r er i J ordda1en paa grændsen til Søndre Bergenhus amt mod Vossestranden og tilhører Fresvik Sogn. Den største del af kvæget er stedegent og hører til fjord- kVæget. Paa enkelte steder er det maaske lidt blandet med hallingkvæg og telemarkskvæg. Opgave over kreaturhold samt fjærkræ 1ste januar 1891: Heste 2 64 Storfæ 2 l 3 6 Faar . 4 7 9 6 Gj eter 1 35 7 Svin . 3 7 7 Høns . 66 2