Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/203

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


l 98 NORDRE BERGENHUS Amt FjeldStrækningen mellem Grindeda1en og Henjumdalen har i den søndre del enkelte smaat0ppe, Sydligst H(m2“mrerska2“haug, 816 m.; paa skraa-ningen vestenfor ligger (Zlveb(1rgef, 517 m. høit, videre .P(lZl2é’Cgg6Tl, ca. 569 m. høi, og Høgehaug. Langs fjorden ligger Systra)zd. Langs stranden er god vei i ca. 5 km.s længde forbi veldyrkede gaarde og vakre frugthaver. Her viger høifjeldene tilbage og skjules af lavere aaser, som med jevnere skraaninger og iklæ(lte en yppig løvtrævegetation danner en vakker b5:l-gg1’HIld til de ved deres fod langs stranden tæt liggende gaa-rde. He)Zjum(lalen gaar fra fjorden nordover forbi Henjumgaardene, deler sig under bræen i to grene, hvoraf den ene fortsætter nord- over om Trastevatn østenom bræen, medens den anden, Friksdalen, deler sig øverst i de to botner, Vuggebotn og Røsebotn, paa hver sin side af VuggeheSten. Ogsaa dette er en trang sæterdal med nogle sidedale. þ)’(erla)Zd.Setz,—atn.SW dalføre gaar om Flygern sæter østover om Fjærlandsetvatn og videre ind i Sogndal; ved Vandets øvre ende er nogle sætre. Østenfor Henjumdalen er formerne mere afrundede; der er dels mindre dalfører, dels myrstrækninger og smaavande. Nordfor Fjærlandsetvatns dalføre er to toppe; den nordligste samt den vestenfor liggende Faarenaasi danner botnen om Store Trastevatn, medens den sydlige gaar ned i steile skraaninger mellem Henjumdalens øvre del og Fjærlandsetvatns dalføre. Søndenfor dette, paa Sogndal grændse, ligger den sydvestre skraaning af Dyrhovden der ved et lidet skar skilles fra Luseggen, hvis skraaninger fører forskjellige navne; Saaledes den vestre Skagase(fleld, den nordre Skitbrækkene og den østre ÂYØ—S’éî)Ë).eZd. Søndenfor dette ligger paa hver sin side af Njøse1ven“Ørne- gaard.s;fjel(l i vest og Skaar-eggen i øst, og endelig sydfor Skaar- eggen mellem ForeskildgrOvi og Fatbæren Kalvevatnhaugene, som er myrlændte og smaatoppede og danner en del af det inden Sogndal faldende Skrikfjeld. Mellem Dyrhovden og Skaareggen gaar Fm“usezågrovi ind over Sogndal grændSe i nordvestlig retning; dette er en forgrening af Øfstedale11. Langs fjorden er den dyrkede og bebyggede bakkestrimmel bredeSt nærmest HenjumSdalens nedre de1; den blir meget Sma1ere østover. l Den paa SOgnefjordens nordside liggende del af herredet omkring Galderap og Tingestad er en lang- strakt strimmel af en mod Sognefjorden steilt affa1dende fjeld- skraaning med tre fra fjorden opgaa-ende smaadale Den vestlige del benæv11es Dueska)()Í)“el(l, den mellemliggende Aasefleld.