Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/193

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


188 N0H1)RE BERGENHUS AMT. 6 mænd og 1 kvinde havde indskrænket rettighed til ud- skjænkning af øl. Fabriker eller induStrielle anlæg er der ikke. I herredet er Aurlan d sp are b ank, oprettet 1883, med en forvaltningskapital i l899 af 235 640 kr. PoStaabnerier i herredet er: Gu(lvangen, (Ý)z-(Zre(lal, .4.m“laml, Flaam. Der er telegrafstatiou paa .4u)—land og rigstelefon- S t a ti o n paa Gud1;angen. An1øbssteder i Aur1and herred er: Aurland, Flaam (Frett- eim), U)z(lredal, Styve, Bakke, Gudvangen. Bebygning. Herredet er i det hele taget tyndt befolket; bebygningen ligger i de større dalfører og er tættest i Aur1ands- da1ens, Flaamsda1enS og Nereimsda1ens nedre dele. De steile, for stenskred 11dsatte fjeldsider langs Aur1ands— og NereimSfjorden er kun lidet skikket for bebygning. Ved Aurlandsvangen er en større ansam1ing af gaarde om h0vedkirken ved AurlandselvenS udløb. Ogsaa om Undreda1 annekskirke ligger samlet et større antal huse med 400—-500 indbyggere Aur1and herreds matriku1skyld udgjør 699.52 mark. Aurland herred har ifølge den trykte ma-triku1fortegnelse 69 gaardSnummere, hvilke efter herredetS nuværende matrikulSkyld havde en gjennemsnitsSkyld af 1O.13 mark. Ved udgangen af 1890 var herredets gaardsnummere delt i 277 særskilt skyldsatte brug, hvilke igjen, efter opgaverne ved fo1ketællingen i 1891, var samlet i 190 selvstændig beboede brug. hvis gjennemsnit1ige størrelse efter deres matrikulskyld var 3.68 mark. GjennemsnitsVærdien af skyldmarken 1894—-98 var kr. 1426, 1895—-99 kr. 1262. Efter vedkommende sorenskrivers opgaver over solgte faste eiendomme i 1895 var skyldmarken gjennemsnitlig ved 6 Salg betalt med kr. l344. I gjennemsnitSberegningen her er ikke medtaget 2 salg, hvor huse for «hote1drift» har bevirket ufor- holdsmæssig Stor pris paa matrikulskylden. Opgaver-ne over husdyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. W 8 gaarde har matrikulSkyld mellem 10 og 2O mark.