Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/166

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


SOGNDAL HEBBEn. 161 Sveinssøn, der ved hende blev fader til fehirden Svein Sigurdssøn. I aaret 1314 androg hr. Sigurd, formodentlig paa grund af et dødSfa1d i ætten, om, at husene paa Hváll maatte blive skiftede mellem fru Ingerid, Margrete BrynjulvSdatter, og hans søn Svein, paa hvis Vegne han optraadte, og kongen ud- færdigede ogsaa (5te marts) en befaling derom til flere anseede mænd i egnen. Men da imidlertid fru I11gerid var død, op- traadte nu som arvinger til den hende tilkommende tredjepart fru Ingebjørg Jonsdatter til Tolga og hendes søster jomfru Inga, og hr. Gaute indfandt sig paa skiftet som deres ombuds- mand. Skiftet blev ogsaa holdt paa det aller nøiagtigste, og derved kom saaledes den tredjedel af Hvá.l1 til at tilfalde Svein Sigurdssøn, som han siden skjænkede til hr. Erling VidkunnSSøn, og Som derved kom i dennes eie. n En ætling af hr. Jon Bryn- julvSsøn var formodentlig ogsaa riddere11 af samme navn, som oftere forekommer i offentlige forhandlin0—er efter 135O og døde i 1358. Fehirden Svein Sigurdssøn overdrog i l33O hin tredjedel af HVáll til Erling, kun med den betingelse at den efter Erlings død skulde tilfalde hans datter Gyrid, da hendes far- moder, fru Gyri, efter hvem hun var opkaldt, havde vist Svein saa;rnegen godhed i hans barndonn. Paa KVaale stod indtil 1847 en mærkelig Stue, der er omtalt af biskop Neumamv: «Paa den sidstnævnte gaard (Kvaale), der dominerer hele dalen, og nu beboeS af 12 bønder, har i middelalderen staaet en mægtig borg og en kirke, af hvilken endnu sees faste mure af firkantede stene, der findes hyppig i omegnen. Man har i kirke- gaarden fundet kranier og menneSkeben, og 2 brudstykker af marmorligste11e med 1nunkeskrift viseS endnu, løst liggende i en mur. Kirkens kor har været 8 alen bredt. Muren ligger endnu.famx Mellem bygningerne paa Qvale, der tilsammentagne udgjør en liden landSby, findes en mærkelig gammel stue af furumalm, 7 alen lang og 7 alen bred:: 49 kvadrat a-len, og 3 alen høi indvendig DørStolperne indvendig er skjønt udhugne, men endnu skjønnere er det ydre porta1. Bil1edhuggerarbeidet er her meget korrekt og fremstiller for- uden de dekorerte buer, paa hver side af disse, riddere til hest i ringbrynje med Skjold og draget Sværd som til en dyst. Hver bje1ke ved portalet er Ziirligt udhuggen med forskjellige rosetter i endespidserne. Ligeoverfor døren, der paa gammel vis er meget 1av, findes 2 figurer med kronede hoveder, og imellem dem en firkantet tavle, der ligner et Skjold eller vaaben i flere feldt, O O 11 — Nordre Bergenhus amt II.