Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/149

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


144 NoB1)HE BERGENHUS AMT. men ikke destomindre godt bebygget og dyrket Fra— Sogndals- vatns nedre ende naar fjeldet fra begge sider helt ned i dalen; bebygningen bliver mere spredt og gaar mere over i sætre, dog er der endnu paa dalsiden jevnlig gaarde, men ovenfor vandet ophører disse ganske, og sætre11e bliver faatal1ige, og ovenfor dalens delingspunkt ligger kun en eneste sæter i Langedalen, medens Tverdalen er ubeb0et. Side(lalene paa Sogndalens vestside og østside er nedenfor Sogndalsvatn smaa. Længere oppe er et par større sidedale, som Senere er omtalt Mellem Langeda-len og Tverdalen og paa grændsen mod Hafslo og Ba-lestrand er den 1632 m. høie Steindalsbræ. I Lange- dalen er en betydelig botn, ligesaa i en liden, fra Tverdalen paa Vestsiden opgaaende afdal. Mellem disse botner gaar den lange, smale ryg Barnek(me)z ned lige under bræen, idet dens steile skraaninger mod vest og øst danner botnsiderne. Ogsaa mod Tverda1ens øvre del falder fjeldet under bræen overordentlig steilt af, og her er ligeledes en botn om Tverda1svøtn. Det paa SogndalenS vestside liggende land er i den søndre del udstykket ved mange fra Sognda1en opgaaende smaa dalfører Og gjel; der er mindre tOppe med mellemliggende vande, tjern og myrstrækninger. SydligSt mellem Sognefjorden og Norumfjorden samt den her- fra opgaaende Øfstedal naar Skr“ikfjeldef 1265 m., det er kjendt for sin udSigt. Det er kun i meget varme somre ganske snebart, er nogenlun(le afrundet og fører ogsaa navn af Vi(l(le“)a. Den Sydøstre, mod Norumfjorden vendende steile skraaning kaldes Si(jejjeld; langs fjorden er en smal og brat bebygget strimmel, der gaar et langt stykke vestover langs Sognefjorden til Fatleberget som styrter lige i FatleViken; ovenover Fatleberget naar den langstrakte Fatleberghaug l059 m. ØfstP(lalm gaar fra Norumfjorden ved Farda1 nordvestover og forgrener sig et stykke ovenfor Øfstedal i flere sidedale, af hvilke .ZV’lt)“lt-‘3()fg)’Oll“’í fortsætter i den oprindelige retning ind over Leikanger grændse. Dalen er trang og fornemmelig paa vest- siden steil og er her saagodtsom uden plads for bebygning; paa østsiden ligger en smal bebygget strimmel opover lige til Rønne- haug; her er bebygningen forholdsvis tæt, høiere oppe er spredte sætre. Nordfor Øfstedalen er skraaningerne saavel mod Øfstedal som Sogndal jevne, i den nedre del skogbevoksede, i den øvre del græsgroede; her er maaske Sogns rigeste fjeldbeiter. Skraa- ninge11 mod fjorden er — naar undtages den Sogndalen nærmeste del —— lidet skikket for bebygning, der her ogsaa er Spredt.