Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/138

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BORGUND HERRED. 138 Gjeter . ...... 78l Svin . . . 64 Rensdyr . . . 125 Høns . . . . . l 74 Der opdrættes og sælges heste og h0rnkvæg. Me1keproduktionen er tiltaget noget. My1—er. Ved gaardene Hillestad, Vol(l“z(m og He-rge er de Største myrstrækninger; de bestaar af muld og sandblandet myr, men dele af disse oversVømmeS af elven i flomtiden. For at forebygge dette har der en tid med statsbidrag været arbeidet paa at sænke Borgundvatn. Om dette 1ykkes, vil større stræk- ninger a-f nævnte myrer, der støder mod vandet eller elven, lægges tørre og blive fortrinlige for dyr-kning. Ved gaarden Hegg er adskillige myrStrækninger skikkede for dyrkning. Meget deraf er dyrket, men store dele er endm1 igjen. Paa fje1dstø1erne paa Filefjeld og Hemseda-1sfjeld er store myrStrækninger, som kunde dyrkes, men der er kun paa stølen Smeddalen, tilhørende gaarden Borlo, dyrket noget af betydning. Hjemme i bygden er ikke torvmyrer. Paa Stølerne, saavel paa Filefjeld som Hemsedalsfjeld, er megen torv1nyr, men den er ikke benyttet i nogen større udStrækning, undtagen paa Fjeld- stuen BreiStøl, hvor den benyttes meget og findeS i nærhede11. 0mkring stølsbeiterne paa fjeldene er endel multemyrer, dog ikke i nogen større udstrækning, da myrerne mest er bevokSet af storr. Her sælges ikke mu1ter undtagen lidt paa stationerne. Her er 32 km.2 skog, hvoraf 1 km.2 furuskog og 31 km.2 løvskog af birk, or, asp og heg. Af træer vokser i herredet mest birk og Or og endel asp samt paa nogle faa gaarde lidt furu og for enkelte af de nederst beliggende gaarde noget alm og Se1je samt hist og her lidt heg og rogn. Skogen er væksterlig. Paa gaardene Nedre Kvamme, Husum, Traae, Kirkevold og Hatleberg er en del furuskog, ellers er det birken, som er den skogdannende i hele herredet, dernæst Or og asp samt ved skoggrændsen vier. Herredet kjøber i stort Omfang det nødvendige bygnings- tømmer og for en del ogsaa andre Skogprodukter. Salg af brændeved er af ringe betydning for herredet, men der kjøbeS ikke noget. Middelprisen i 1895 Var pr. meterfavn ved: birk 1O kr., or 8 kr. De bedste skoggaarde i herredet er: Nedre Kvamme, Husum, Kirkevold og Hatleberg, der har baade furu og birk.