Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/137

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


132:v01u)RE BERGENHUS AMT. Dyrkning af korn er aftaget meget i de Senere aar. Der var 4 radsaamaskiner i 1895. HerredSstyrelsen har angivet Værdien af 1 maal jord til 200 kr. og omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal til 80—-15O kr. For frost paa kornet er mest udsat de øverst i dalen liggende gaarde, som: Gram (Øin), Ulvisbakken og Bor1o. Forøvrigt er de lige udsat alle gaarde ovenfor Vindhel1en og kirken, nemlig fra Kirkevold og opover. Imidlertid er det sjelden, at froSten øde- lægger kornet, da der selv i klart veir er lidt vind (dalsno), der i regelen hindrer frosten. Derimod træffer det oftere, at poteterne tager skade af froSt, da disse maa staa længere ude. Her er større og mindre strækninger egnede til dyrkning, næsten paa hver gaard, men jorden er meget fuld af sten, da den mange steder er levninger af nedrasede skred, der er spredt over dalbundens fladere strækninger; ryd11ingen er kostbar-. I den senere tid er adskilligt land dyrket. I Borgund begynder vaaraannen almindelig i første halvdel af mai, i enkelte koldere aar senere. Høet slaaes, den bedste del deraf, i juli og udover august. Høslaatten varer her fra 1ste-—6te juli til midten af septen1ber, med afbrydelse for skuraannen, der i almindelighed foregaar i sidste halvdel af august, i koldere aar senere. At høs1a-atten varer saa længe, kommer dels af den stenede mark og fornemmelig af den megen udmarkslaat, der af flere, navnlig huSmænd, fortsættes, til høstregn og Sne forbyder det, ofte udover september. Pa-a stølerne er gode f jeldbeiter, men ingen fje1dslaatter udenfor de faa ved stølerne indhegnede stølsgjærder, der delvis bestaar i afgrøftet og dyrket myr. Disse ligger paa Filefjeld ved Smeddalsvøt11 og paa et par hjemmesætre paa HemSedalsfjeld, E(]g6—9tØl og Berst()l Samt Ho- ningen, lidt nedenfor MariStuen, tilhørende gaardene Borlo, Bjaar- aak()r, Hegg og Hovla)Z(l. Hjemmehavn er tilstrækkelig. Kvæget i Borgund er af HallingdalSrace, men kan nu be- tragtes som ste(legent, da indførse1en er fra umindelig tid; den er lige til senere tid gjentaget med nye indførte avlSdyr fra-Hallingdal. Opgave over kreaturhold samt fjærkræ 1ste ja-nuar 1891: HeSte .......... 94 Storfæ . . 613 Faar. . . 1394