Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/126

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I.ÆB1)AI. HERBE1). 12 1 hvori kong Olav slog sin hammer, ligger ved veien ved nordre Bjørkum og har et tydeligt tommedybt merke efter hämme1—ê11. Længere oppe i dalen findes en sten i form af en kiste, den saakaldte St. Olavs madkiste; den ser ud som en kiste med laag. Laaget er imidlertid sprengt fra kisten. I Smeddalen paa Filefje1d har der vistnok før været ud- vundet myrmalm. Der er nemlig et sagn hos Faye, hvorefter dverge i gamle dage havde sit Værksted der, og de forarbeidede selv alt jern, de brugte i sine smedjer. Det heder, at kirke- sangen fra Thomaskirken, der stod i den østlige ende af dalen, tonede i dvergenes øren, og derfor drog de længere op i fjeldene og lod sit værktøi og sine øvrige sager tilbage. Syne folk kan endnu se store rujernstænger, svære ambolte og tænger staa under bergvæggen; men det er forgjæves at prøve paa at flytte dem. Efterat kirken nu er nedreven, vil man vide, at dvergene atter puSler paa gamle tomter. Eidsvoldsmand Peder Iflermand, gaardbruger, død 25de de- eember 1834 i Lærdal, er begravet 2den januar 1835 paa Hauge gamle kirkegaard, hvor hans gravsted skal kunne paavises. Gra- Ven er uden monument og vedligeho1des ikke; Tønjum (Lærdal) kirke er en korskirke af tømmer, opført 1826, efterat den gamle stavkirke var blæst ned i 1823. Omtrent en halv mil fra Øren laa Tø)ýum stavkirke, hvis ornamentik kan henføres til Haakon IV’s dage og viser hen til tiden omkring 12OO som opførelsestid. Under den gamle kirkes gulv fandtes ogsaa virkelig ca. 15O brakteater, af hvilke den ældste tilhørte perioden 1205—-1263. Allerede l305 omtales præsten til Tønjum kirke. I Bergens museum findes siden høsten 1885 de tidligere i den nyere kirkes sakristi opbevarede portaler fra Tønjum kirke. Túnynja kirZø“a i Dem-adalí var Lærdal (Tønjum) hovedkirkes gamle navn. Til denne kirke skjænkede fru Gzmhild paa Rikeim i begyn- delsen af det 14de aarhundrede 1 maanedsmatebol i Midtun i Ljøsne. Neuman)2 beretter: «Som Fodtrin udenfor Døren “til Tønjum Kirke har ligget en hvid Marmorsten, 3 Al. lang, 11Z2 Al. bred og 3 Tom. tyk, fremstillende Billedet af en Mand med blottet Hoved i Toga, indridset efter en god Tegning i Stenen, men uden Indskrift — formodentlig en Prælat. Denne Steen er skjænket til det Bergenske Musæum.» Hauge kirke er en langkirke af Stav, opført 1869. Haugs kirkja var Hauge annekskirkes gamle navn. Æðr‘iøZar kirkja laa paa Æri i Tønjum sogn. Egen præst er nævnt senest 1322. Den er vistnok nedlagt ved reformationstiden.