Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/122

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestL;ZERDAL HERRED. 1 17 Hovedbruget: Dyrket mark . 6.14ð l1a. Udyrket mark . . 4.982 » Tun og have . O.84O » 11.967 ha.. 3 husmandspladSe og hustomter O.923 » 12.89(’) ha. PræStegaardenS skog bestaar af løvtræer; den er ubetyde1ig og ganske utilstrækkelig til gaardens behoV. Besætning og gjennemsnitlig avling udgjorde efter sogne- præstens skematiSke opgave af 1891: Hovedbrugets besætning: 2 heSte, 8 kjør, 1 kvige, 1 okse, 1O faar og 4 svin. HovedbrugetS gjennemsnitlige av1i11g: 48.65 hl. byg, 189 hl. poteter. HusmandspladSeneS samlede beSætning: 5 kjør, 2O faar. HuSmandSpladSenes Samlede avling: 13.9 hl. byg, 69.5O hl. poteter. Samlet husdyrhold i 1891 var: 2 heste 15 Storfæ, 20 faar, 2 svin, 33 høns. Samlet udsæd i 189O var: 11.35 hl. byg, 2.8 hl. havre til grønfoder, 43.4 hl. poteter. Til kjøkkenhavevækster 1.16 ar. Gaarden Rikeim ligger i Tønjum sogn, 124 meter o. h., har en matrikulskyld af 32.77 mark og har 14 huSmandsp1adse. Sam1et husdyrholdi1891 var: 7 heste, 68 storfæ, 194 faar, 18 svin, 80 høns. Samlet udsæd i 189O var: 4O.40 hl. byg, O.2() hl. erter, 0.10 hl. vikker, 90.7() hl. poteter, samt 82 kg. græsfrø. Til kjøkkenhavevækSter anvendtes 1O ar. Rikeim Synes i gammel tid at have havt adelige beboere. Gaarden har i halvandet hundrede aar været og er fremdeles i familien Rumohrs besiddelse. Gaarden er nu af amtskommunen forpagtet for at bruges som landbrugsskole. Lærdalsøren (21.:33) med Litle Hauge (2.82) har en matrikul- sky1d af 24.15 mark med 2 huSmandspladse, 5O særskilt bort- forpagtede grundstykker og 1O andre brugsde1e, der drives for Sig se1v. I denne matriku1skyld er vistnok ogsaa indbefattet den Staten tilhørende eksercerp1ads. Opgaverne over husdyrhold og udsæd paa Lærda1Søren angiver ikke nøiagtig, hvor meget der falder paa dette enkelte brug. .Samlet husdyrhold i 1891 var: 8 heste, 31 storfæ, 27 faar, 14 svin, 102 høns. Sam- 1et udsæd i 1891 var: 16.27 hl. byg, O.20 h1.havre, 8.40 hl. havre til grønfoder, O.2O hl. vikker, 151 hl. poteter samt 40 kg. græsfrø. Til turnips anvendtes 20 ar og til kjøkkenhavevækSter 2.8O ar. T