Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


6 NORDRE BEHGENHUS AMT. Jostedalen fører paa de forskjellige strækninger forskjellige navne. Den nederste del gaar saaledes dels under navn af Ni- (lalen, dels ]O“(?ge(lale)z, medens dalens øverste del benævnes Stor- dalen Nogle Steder, Som i nærheden af gaarden Myklemyr, er dalen trang. Enkelte steder fører veien gjennem løVskog. Høiere op i dalen bliver den vild. Storda1en bliver trangere og trangere. Ved Siden af de dyrkede strækninger er her øde sletter af sand, aur, smaasten og klippestykker. Disse flader af aur gjennemskjæres af smaa, fra bræen kom- mende e1ve. Om dalen Sta-ar høie, nøgne fje1de. StordalenS vestre sidedal har en flad, bred da1bund gjennemstrømmet af en skid- den jøkele1v mellem afrundede, ikke meget høie, med et tæt krat af vidjer og dvergbirk beVoksede fje1de. I flomtiden er dalen vanskelig farbar, da fjeldsiderne har tæt underskog og blød myr. Sprongda1en er snever og steil. Paa nordsiden af Sprongdalen naar fjeldet op til 1500 meter, og her er to høider paa begge sider af et 1idet, fra Sprongda-len opadgaaende steilt skar. Paa grændSen mod Stryn ligger to toppe, Klubben, 1569 m. høi og Svarz§j)eld. skilte ved bræer. Østenfor Jostedalen er høiderne ogsaa for en Stor del dækket af evig is og sne. Grændsen 1ne1lem JoStedal og Lyster ligger i høiden. Mod J osteda1en er skraa11ingen snart jevn, sammen- hængende og temmelig stei1, snart er der afsatser mod da1en, snart er da1side11 kløftet ved de mange fra Jostedal opgaaende mindre sidedale, mellem hvilke der ligger rygge. I denne del øst for Josteda1en er bræerne skilt i mindre dele ved trange skar. Paa denne side af dalen er der ikke mægtige jøkler saa langt ned mod dalbunden som paa den anden side. iSÎpørtegbr(een, som ligger i den midtre dal, og hvoraf største- parte11 falder i Lyster, har en midde1høide af ca. 1600 meter og er ualmindelig flad. Den er af meget forskjellig bredde. Vand- dalen paa Jostedalssiden og en liden sideda1 af Vigdalen paa Lystersiden nærmer sig mod hinanden, saa at bræen bliver smal nordenom den 174O meter høie top Vang-9en, tr. p. Spørtegbræen afsluttes med Buskrednaase. I nord skilles Spørtegbræen ved et Skar, dannet af Fager- dalen paa Vestsiden og Martedalen paa østsiden fra den mindre bræ paa Martedals)aaase, hvilket for størstedelen tilhører Lyster herred. Nord1igere paa grændsen ligger et smaatoppet helte og en bræ, som fra Gluggevarhullet strækker sig vestover mod Sjm“stølsnaase (1389