Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


.1oSTEnA1.EN HEBBE1). 5 fald mod denne; Bjørnenaase ligger i vinklen mellem Vasdalens nedre del, eller som den her ogsaa benævnes Sper1eelvenS dalføre, og Josteda1en; Vindolen, 591 meter, ligger ligeoverfor Bjørnenaase op mod Bakkedalen; Kirkedalsjffeld ligger mellem Bakkeda1en og Kirkeda1en og StrondaJffeld nordfor sidstnævnte dalføre med fa-1d nordover til Krondalen; skraaningen mod Røikedal falder jevnt steilt af. I høiden er en temmelig betydelig bræ, hvis nordre og bredeste del benævnes Rø-ikedalsbx”æ; en af dennes jøkler, Liastøls- bræen, gaar ned paa østsiden af Vindolen; i den søndre del gaar Vas(lalsbræen lige ned til Hompedalskule11. Øverst i Vasdalen er en botn. Krondalen er en sidedal til Jostedalen, fra hvilken den gaar vestover mellem p1adsene Gjerdet og F1adejord og taber sig op imod Bersetbræen. Dalen, der er flad og temmelig aaben, er godt bebygget paa nordsiden, medens der paa den søndre side kun findeS nogle Sætre. Kro11da1en har igjen sidedalen Rø1ikedale)2, som gaar sydvest- over mellem Røikedalsbræen og Vetlenibben; den er temmelig flad, men noget trangere og steilere. Her ligger kun en enkelt Sæter. Af JoStedalsbræenS jøkler (cfr. bind I, pag. 112—118) ligger inden herredet: Krondalsbræerne, tre i tal1et, Grønne.SWk“re(lbr(een paa sydsiden, Bersetbr(een midt for og Tverbræen paa nordsiden af dalen. Østfor Tverbræen strækker sig det 1299 meter høie, ovenpaa Snedækte Haugeɔ?aase, Som ligger mellem Kronda1en og Jostedalen og paa nordre side falder steilt af mod: Nigardsbr(een, hvilken bræ før er omtalt. Paa nordsiden begrændses Nigardsbræen af det saavel mod denne som mod Jostedalen steilt affaldende fjeld L“iaksle)z. Længere nord ligger Faabergstøls— eller Bjørnestegbræe)2. Den 150O meter høie FaabeY—gsfølsnaase skiller Faabergstø1sbræ fra den længere nord liggende Lodalsbr(e, der kommer ned østeno1n Loda1skaapa. En del af Loda1sbræen kaldes Lo(Zalsvfla(len; den begrændses af Lodalskaapas vægge og isskraaninger mod vest; mod øst ligger det afrundede, tildels bevoksede Rauskarfleld; over dette ligger to Snedækte toppe, under hvilke skraaningerne styrter steilt af mellem Lodalsbræen og Stegaholtbr(een, som før er omtalt. J Ostedalen kommer ind i herredets sydlige del over Lyster grændse og gaar i krumninger nordover, indtil den i herredetS nordre del deler sig, idet en dal fortsætter i den oprindelige ret- ning op under Stegaholtbræen, medens en anden, Sprong(lalen, gaar østover forbi Øi sæter og senere nordover op til Stygvatn.