Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


96 NORDRE BERGENHUS AMT. til 200 kr. og omkostningerne ved dyrkninge11 af 1 maal til 15O kr. De udyrkede Strækni11ger, Som findeS, ansees for lidet skik- kede til dyrkning, dels fordi man ikke vil k11nne tilføre dem kunstig vanding, dels fordi der er store dyrkningSomkostninger. Den tørre sandjord i herredet er ubrugbar, naar den ikke kan overrisles med vand; son1mervarmen er stor og regn sjelden paa foraaret. Hjemmel1avnene er tildels s1naa, men i det hele til- strækkelige Der er gode tZ)—6ZdbGíl“(?)’ og slaafte-ri Seimsdal, ()j?redal, Fem-dal, Vettis-marken og Hjelledal. Kjørene i Aa-rdal er tildels blandet med kvæg dels fra Valdres og dels fra Gudbrandsdalen og dels 111ed lidt telemarksblod. Der har af og til været telemarksokser. Sauerne er blandet med cheviot. Der opdrætteS og sælges heste og hornkvæg. Melkeproduktio11en er tiltaget noget. Opgave over l(1’(?93lÎll1’l10l(Ïl Samt fjærkræ 1ste januar 1891: Heste ........... 75 Storfæ . . 842 Faar . . . 1587 Gjeter . 2467 Svin . . 204 HønS . . 5()8 Æn(ler. . 2 Bikuber . . ...... . 1 Gjetost eller mysost, brunost, er den vigtigste udførse1s- artikel fra Aardal. Der udføres aarlig noget over 3O OO0 kg. gjetost. Prisen paa gjetost i Aardal er kr. 1.00 pr. kg. Derimod ystes der slet ikke gammelost i Aa-rdal. Gjetehol(l er i tiltagende, og der er nu mellem 8 à 4000 gjeter i Aardal. Der-udføreS endel gjeteskind og nogle andre skind. Udførselen af Smør er ogsaa af vigtighed, men værdien af smørudførselen er mindre end værdien af den tilvi1—kede ost. Myre r. Det er meget lidet torvmyrer, lidt torv bruges til sæterbrug, men ikke af betydning. Aar-dal har forholdsvis god skog, 92 km.2, hvoraf 30 km.2 furuskog, 62 km.2 løvskog Skogen findes i l1ovedda1en ogi 0fre(lal og Vig(la1.