Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/100

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestAARDAL HERRED. 95 Potetavl drives med flid. Poteterne i Aardal er udmærket gode. Der sælges aarlig ca. 1000 Sække. Den ældre potet i Aar(la1 er bedre end den nu indførte magnum bo)2um. De bedst dyrkede egne findes paa AaWrdalstangen, i de lavere dele af Uttladalen, Langedalen, Seimsdalen 0freda1en. og Indre Farnes er en Stor flade ovenfor AardalSvatn, om hvilken Bøye.S—en skriver: «Hvad Som gjør Farnes saa meget intereSsantere, er, at (lG11I1e store slette er for største (lelen meget vel dyrket og frembri11ger aarligen flere l00 tøn(ler korn. Man ser 11er, foruden mange adski1te agerstykker, som-tilhøre forskjellige bønder, fornemmelig en sammenhængende agerstrækning paa henved 5O tønder bygs udsæd. Hvilket syn om sommeren, naar ageren florerer, at Se dette byghav bølge for de viftende vinde! De1me store agerflade eies i fællesskab af flere bønder-. » Area1et er Saaledes udnyttet: Ager . ].() km.2 Eng . 3.3 » Ager og eng . . Skog ..... . ....... . Udmark, Snaufjeld, ind„Sjøer, 111y1’, s11e, is . . Udsæd og avl pr. maal sam t foldighe(l 4.3 km.2 92.() » 898.7 » 99ð.o km.2 U(lsæ(l pr. n1aa1. .Xvl pr. 1naa1. Fol(l. Byg . . . . vo 1. 4.s1()111. mi Poteter . . . 280 » 21.()() hl. 7.5 Af nyland er lidt opryddet i Senere tid. Dyrkning af korn er noget aftaget. Forbedrede redskaber er blevet almindeligere. Af ra-dsaamaskiner fandtes her 4 1ste januar 189(i. Der er anskaffet vende 1o0—e oO“ forsk“el]i0Pe Sorter 11arve. P C aa J C Vaara-annen begynder i Aarda1 som regel i begyndelsen af C. O O 111a1 . skjæres i begyndelsen og midten af august Slaatten begynder 14 dage a 3 uger over St. Hans. Kornet HerredSStyrelse11 har angivet v æ r d i e n a f 1 m a a l j o r d