Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/874

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—1ISTORIE. 859 anlæg af telegrafer og telefoner, anlæg af fyre o. s. v. er omtalt i forskjellige tidligere afsnit. Ligesaa er de forandringer, som har fundet sted ved de for- skjellige næringsveie tidligere berørt, særlig forandringerne ivaar- sildfisket. Ogsaa den nærmere undersøgelse af amtets fjeldegne med tindebeStigninger og den voksende turisttrafik er før omtalt. Florø, ladested i Søndfjord, med 937 indbyggere i 19OO blev anlagt 186O af hensyn til det da paagaaende store vaarsildfiske. Da dette imidlertid nogle aar senere standsede, hemmedes byen i sin udvikling. Det er nærmest et strandsted, der har betydning som anløbssted for de rutegaaende dampskibe. êAmtets ældste avis var «Nordre Bergenhus Amtstidende», grundlagt l874, i de første aar redigeret af Livius Smitt; den u(lkommer fremdeles i Florø. Ligeledes i 1874 udkom «Fjordenes Blad» paa Nordfjordeid, hvilket fremdeles udkommer. Endelig udkommer «Sogn Tidende» i Lærdal fra 1877. .4mtmænd i Nordre Bergenhus: Dette amt blev oprettet i l763. Før den tid var der kun et Bergenhus amt (som bestyredes 1696—99 af baron Axel Ro- senkrands til Rosen(lal, tillige fungerende Stiftamtmand for Chr. Gyldenløve). Den første amtmand i Nordre Bergenhus var Joaehim de Knagenhiel1n. Han boede paa Kaupanger, tiltraadte den 24de december 1763 og forflyttedes i 177l til Nordland af hensyn til familiens store eiendomme dersteds. Han bestyrede embedet uden løn. Magnus Theite, l77l-79, blev suspenderet 1776 og ved høiesteretsdom af 29de november 1779 fradømt embedet, fordi han havde søgt at bestikke Stiftamtmand Schouboe med 40 rdl. for at opnaa gunstig erklæring i anledning en indsendt klage. Han fik dog pension og døde i Kjøbenhavn 179l. Fra l776 besty- redes embedet af stiftamtmanden som konstitueret. Gagen var 6O0 rdl. Ditlev von PentZ, 8de mai l780 til 27de april 1781. Han døde i Aarhus 1821. Gage 8OO rdl. .]ones Ramus Petersen (søn af Stiftamtmand P.), 27de april 1781 til l2te marts 88, da han blev foged i Bratsberg. Nils Do1ph Gunnerus (brodersøn af biskop G.), 3Ote april 1788 til sin død 25de april 89. I vakancen konstitueredes krigskom- missær Thunbo. Peter Herstel Harboe(søn af biskop H.), 1ste juli 1789 til 94 (?), Andreas Ifiort (tidligere amtsforvalter i Ribe), 1ste november 1794 til 1802, da han blev kommitteret i rentekammeret, død i Kjøbenhavn 1835.