Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/866

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—1ISTORIE. 851 De trykkende skattepaalæg under krigen med Karl XII fremkaldte misnøie hos bønderne i Indre Sogn. Ved juletider 17I2 holdt de samlinger i Hafslo, hvor det blev besluttet at sende Nils Dankerts-Søn Hvidhoved til Kjøbenhavn med andragende til kon- gen om at faa skatten hævet. Med understøttelse af almuen drog da Nils ogsaa afsted til Kjøbenhavn, hvorfra han om sommeren 17l3 vendte tilbage Han lod sig da forlyde med, at han fire gange havde talt med kongen, og at baade kongen og herrerne var uvidende om disse nye skattepaalæg, ja, de havde udtalt sin forundring over dem. Som følge heraf negtede almuen at betale skatten. Da øvrigheden skred til militær eksekution, slut- tede bønderne sig sammen og drev soldaterne bort fra en gaard, hvor de havde slaat sig ned. Efter slotslovens ordre blev Nils Hvidhoved, der ansaaes for reisningens leder, i al stilhed fæng- slet om høsten 17l3 og ført til Bergen. Nils’s tjenestepige og forlovede, .4mze Marg-rete Jørgens(latter, lod da straks almuen op- byde, og ved en session, som holdtes den 2den oktober, mødte den mandsterk op med krav paa at faa udleveret fogdens fuld- mægtig, Anders ()rbæk, som gidsel for, at der ikke skulde tilføies Nils Hvidhoved nogen overlast. Den gik dog tilbage fra dette sit krav, da fogden lovede at skaffe Nils fri inden l0 da-ge. Ved disse udflugter vandt øvrigheden tid til at omgive sig med militær. og almuen, der ingen fører havde, holdt sig derefter i ro. Der blev nedsat en kommission, der skulde undersøge og paadømme Nils Hvidhoveds, Anna Margrete J ørgensdatters og flere bønders forhold. Den om sommeren l7l4 afsagte kommissions- dom lød paa, at Nils Hvidhoved skulde have forbrudt liv, ære og boeslod samt Anne Margrete liv og gods; 13 af bønderne dømtes til svære bøder og strafarbeide fra l til 3 aar, og en fik Bremerholmsarbeide i jern paa livstid. Om de sidstnævntes skjæbne vides intet nærmere. Men Nils Hvidhoved fik tilladelse til at bringe sin sag ind for overhofret og høiesteret. Ved begge disse domstole slap han naadigere. Ved høiesteretsdommen, der faldt i november l720, blev han og Anne Margrete, der nu var hans hustru, tilfundne at forblive i arrest til udgangen af l72l og betale 40 rdlr. i omkostninger. i Den i l762 paabudne saakaldte ekstraskat vakte sterk mis- nøie. I Ytre Sogn fik leilændingerne i slutningen af februar 1765 istand et andragende om forlindring af ekstraskatten, idet de klager over, at de foretagne udpantninger havde ruineret dem, og i Indre Sogn holdt almuen ogsaa møder, —hvor de udfærdigede andragender af samme indhold. Paa intet af disse steder kom det dog til voldsomheder, om almuen end af og til synes at have indtaget en truende holdning. Under 31te oktober l763 blev Bergenhus amt delt i to,