Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/867

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

852 NORDRE BERGENHUS AMT. Søndre Bergenhus og Nordre Bergenhus amt. Det sidstnævnte bestod af de fire fogerier Søndfjord og Nordfjord samt Ytre og 1ndre Sogn. Dets første amtmand blev kammerraad JoaChim (l1— Knagenhielm. Et udtog af hans instruks er trykt i TI:aa)“z1p’.s- magaZin, II, 527. Lærdølerne havde ligesom befolkningen i andre bygder, der ligger ved de store fjeldovergange, i umindelige tider været fri- tagne for leding og udskrivningspligt; de havde nemlig forplig- telse til at vedligeholde vei over fjeldet og til at befordre post og toldindtægter. Der havde fra tid til anden været planer oppe om at udskrive soldater her; men disse var stedse strandede. I aarene l791 og 1792 oparbeidedes postveien over Filefjeld af soldater af de norden— og søndenfjeldske infanteriregimenter, og nu blev der ved kongelig forordning af l6de november 1792 paa- lagt 1ærdølerne at vedligeholde veien. Da disse vægrede sig ved at efterkomme paalægget, blev de mulkterede. Men mulkterne blev ikke indkrævede, og der blev istandbragt et kompromis„ hvorved lærdølerne beholdt sine privilegier, mod at folk i Lærdal, Borgund og Aardal paatog sig veiarbeide, de to første hver i 16 og den sidste i 1O dage. Men lærdølernes vægring drog dog vidererækkende følger efter sig. Det blev nemlig godtgjort, at de forudsætninger, hvorunder 1ærdølerne havde faaet sine privilegier, nu ikke længere eksisterede, og det blev med styrke gort gjældende, at det var paatide, at lærdølernes fritagelse for krigstjeneste ophævedes. Disse forhandlinger re- sulterede i, at der blev nedsat en komn1ission af tre høie civile og militære embedsmænd, der skulde inddele Lærdals distrikt i soldaterlægder og forfatte en nøiagtig fortegnelse over samtlige tjenestedygtige unge mandskaber, som her fandtes. Eu- delig skulde kommissionen tage under overveielse, «hvad for en militær indretning for dette distrikt efter de lokale og andre omstændigheder maatte være passende», samt afgive forslag om gjennemførelsen. Kon1missionen skulde tilkjendegive bønderne, at de skulde beholde halv skattefrihed af sine gaarde, og at kongen skulde bekoste den første udrustning i tilfælde af, at det blev besluttet, at udskrivning skulde finde sted. Kommissionen paalagde nu sognepræsten i Lærdal at for- fatte de nødvendige lister over gaardbrugere, husmænd og unge mandskaber, og ved kundgjørelser og plakater indvarsledes «alt mandkjøn af bondestanden fra l6 til 36 aars alder incl. i Bor- gunds, Lærdals og Aardals skibreder til at møde paa Lærdals- øren den 30te september, 1ste og 3die oktober 1799». Kapellanen gik straks igang med at udarbeide 1isterne; men saasnart lærdølerne fik nys om, hvad der var i gjære, stimlede de sammen paa kapellangaarden under anførsel af .—lader-s ()Isson