Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/853

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

838 NORI)IlE m-:HGENHUs A5IT. . skal Norges konge staa ham bi med raad og daad og under- støtte ham med to h2(VldWl’(?dB langskibe og hundrede galeier, vel og tilstrækkelig forsynede med vaaben, krig-sredskaber, levnetsmid- ler m. m., fire maaneder hvert aar saa længe, Som krigen varer, samt med 5O O()() gode, udvalgte og vel udrusted“e krig.gfolk, af hvilke fire skal forestaa hvert skib eller galei. I vederlag for denne hjælp skal Frankriges konge udbetale Norges konge 30 0O0 pund sterling. Man kan neppe antage, at Audun Hugleikssøn, Norges rige-S overskatmester, handlede i god tro ved afslutningen af denne traktat. Norges samlede krigsstyrke kan paa denne tid —— under forudsætning af, at landets samlede befolkning udgjorde 260— 3O0 0O0 mennesker — efter P. A. 1l(’lITt(’h i det høieste regnes til 13—14000 mand med henved 30O skibe, af hvilke dog kun den halve del kunde bruges hinsides landsenden. En fuldt ud disponibel hærstyrke paa 50 00O mand, Som ovenikjøbet skulde bestaa af u(l- søgte krigsmænd, vilde forudsætte en befolkning hertillands paa mindst 2ïZ2 million. For en udlænding, der saavidt kjendte Norge af navn. kunde saadant nok lade sig høre. Men at hr. Audun øiensynlig har handlet mod bedre vidende, tør neppe være tvil u11derkastet. Forklaring til dette bedrageri faar man i hænde, naar man erfarer, at Audun samme dag, trakta-ten besegledes, erholdt udbetalt 6000 mark sterling i forskud for, som det hed, at samle og udruste den flaade, som næste aar skulde sendes den franske konge fra Norge. Uden at have bemyndigelse hverken fra kong Erik eller hertug Haakon, der nys før havde tænkt paa et giftermaal med en engelsk dame, udsaa hr. Audun, straks efter traktaten med Frankrige var udfærdiget og forsku(ldet til rustningerne bleven ham udbetalt, en brud for hertug Haakon. Det var en dame, som stod det franske og navarriske kongehus nær, nemlig Isc- bella af .]oigny i Champagne, datter af den i 1293 afdøde grev Johan af Joigny. Originalen — det af den franske konge udstedte eksemplar —- af traktaten findes endnu i det danske rigsarkiv og er trykt i Diplomatarium Norvegicum X1, no. 5 og 4. Brevet er ellers dateret 22 Oktober 1295 (ikke 1296l og har aldrig havt mere end et Segl (den franske konges). Følgelig er dette eksemp1ar af traktaten ikke undertegnet af den norske konge, og det er vel for denne urimelige traktat. Audun senere blev dømt. Originaldokumentet til Audun Hugleikssøns traktat med Fran- krige (med den franske konges Segl) blev ifølge Absalon Peders- søns fortælling givet Kristian III af Erik Rosenkrans. (Se Absalon Pederssøn: Om Norges rige hos G. Storm, historisk-