Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/769

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

754 NoR1)RE BERGENHUS AMT. ledningen gaar indom stationerne paa Blaqflaten, Husum, Kirk1—- mld, Hegg og Mar12S—tuen. W Linjens længde er 156.150 km., traadens længde 335.54O km. En telegraf— og en dobbelttra1adet telefonledning gaar fra Lærdalsøren mod vest, i kabel over Lysterfjorden fra Fodnes til Manhe1lerbugten, og videre gjennem Sogndal herred forbi Amle til Sogndalsfiær(1)a. Paa disse to steder er telefonstationer. Fra Sogndalsfjæ1—en fortsætter 1edningeme langs nordkysten af Sogne- fjorden gjennem Sogndal, Leikanger, Balestrand og Vik herreder til Sandvik med kabel over Fjærlandsfjorden. Telefonledningen gaar fra Sandvik bortom telefonstationen paa Kvam-so i sløife, hvorefter begge ledninger efter at have passeret Sognefjorden i kabel over til Lyktvær gaar forbi Viksøren, langs veien mod syd, forbi Molsætvatn og videre til Voss. Paa Norum, Leikanger. Eitorn, BalPstr(md og Vik er stationer. Gudvangen er inde som endestation paa en telefonlinje fra Voss. Fra Sogndalsfjæren udgaar en dobbelttraadet te1efonledning langs veien mod nord til Marifjæren med sløifeledninger indom telefonstationerne Solvorn og Hafslo i Hafslo herred. Paa Mari- flæren er ogsaa station. Ledningen gaar derpaa i kabel over Gaupnefjorden, i sløife indom Gaupne station, og fortsætter langs østsiden af Lysterfjorden til Sk:jolden-. Saavel her som i Højeims- viken og Lys-ter er telefonstationer. Linjernes længde er 171.101 km., traadenes længde 499.117. Ved udgangen af 19OO var linjer-nes længde inden amtet 79l.232 km., telegraftraadenes 848.897 km. og rigstelefontraadenes 828.976 km. Paa Skjerjehavn, Førde, Florø, BataIden, Kinn, Tansø, Kal- vaag, Mo1døen, Nordfjordeid, Aurland, Lærdalsøren og Balestrand er telegrafstationer. Paa Bremangerpollen, Kjelkenes, Hennøen. Rugsund, Raudeberg, Almenningen, Barmsund, Selje, Stadlandet, Ferstad, Drage, Bryggen, Kjø1lesdal, Staareimsviken, Naustdal, Blaaflaten, Husum, Kirkevold, Hegg, 1YIaristuen, Amle, Sogndals- fjæren, Norum, Leikanger, Eitorn, Balestrand, Kvamsø, Vik, Gud- vangen, Solvorn, Hafslo, Marifjæren, Gaupne, Højeimsviken, Lyster og Skjolden samt paa Moldøen, Nordfjordeid, Lærdalsøren og Balestrand er rigstelefonstationer. Korrespondancens størrelse ved amtets samtlige stationeri1899: Ekspedifioner. Afsendte telegrammer ........ 3l 286 AnkOmDe —»— . . . 26 775 Afsendte tjenstemedde1elser . . . . 1 456 Ankomne —-»— .... . l 434 Ekspedition af optagne te1egrammer . . 33 514