Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/744

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATlONSMIDLEll. 729 Munch allerede i middelalderen have faaet navn af —:(Margretar- stofa á Filla.[jalli», medens dens ældste navn som omtalt var Helge IvarsSøns saluhus. Den anden fjeldstue paa Filefjeld, Ny- stuen, er, som navnet antyder, yngre, maaske først anlagt henimod reformationstiden. En af de gaar(lparter, som i Björgy)Oar kál.fskinn næves som tilhørende Maristuen, var i midten af det 17de aarhundrede statseiendom; det var en del af gaarden Joranger i Marifjæren skibre1le i Indre Sogn. FjeldStuerne paa Filefje1d var Skattefrie, hvorfor de forbi- gaaes i alle gamle Skattemandtal. De svarede vistnok heller ikke leding og tiende. Maristuen havde i l844 en skyld af 2 Ort 10 skilling; der udsaaedeS da ikke korn, men udsattes lidt poteter og avledes omtrent l20 Skippund hø; der fødtes 2 heste, 1O a 11 kjør, å a 6 stykker ungfæ og 24 Smaafæ; der var birkeskog til for- nødent brænde. Af brugerne havde ikke været svaret nogen afgift til statskaSsen, og til eiendommen hørte en aarlig indtægt af løs landskyld, korntold og Maristutold til beløb 88 Spdlr. 73 Skilling. Af de paa fjeldstuen værende 9 huse, som da var i maadelig forfatning, tilhørte 6 staten. Ved lov af 20de September 1845 blev fjeldstuetolden op- hævet. Efterat fjeldstuen MariStuen i 1847 var bleven bygselledig, blev den solgt til Anders Johnsm, som allerede i en del aar havde havt fjeldstuen i forpagtning, for 3OO spd1r., blandt andet med forpligtelse for kjøberen til at holde gjæstgiveri paa stedet og yde reisende forsvarligt herberge og forpleining, til at holde for- nødne fjeldvante heste og folk til postens befordring mod saadan godtgjørelse, som ved lov eller overenskomst maatte bestemmeS, Samt til om vinteren at holde den for reisende fornødne stagning over fjeldet i Nordre Bergenhus amt i forsvarlig stand og paa forlangende overtage snebrydningen paa en del af hovedveien mod Saadan godtgjørelSe, Som ved Skjøn maatte bestemmes. I aaret l855 blev der oprettet fast Station paa MariStuen, saaledes at der paa fjeldstuen Skulde holdes om sommeren 6 og om vinteren 4 faste heSte, mod at fjeldstuemanden, foruden den lovbestemte skydsbetaling, af statskaSSen erholder en aarlig godt- gjørelse af 15O Spdlr. I 1858 oplysteS, at der paa MariStuen i almindelige aar kan vinterfødes 2 heSte, 6 fækreaturer og 8 a 1O faar, og at alt hø, som forøvrigt behøves, maa kjøbes. Ved Skjøde af 27 de ma-i 1873 fra Anders .Iohnsen Marit-tum blev sønnen Knud An(le)—sen Marist-Hm overdraget fjeldstuen Mari- stuen med de samme forpligtelser ligeoverfor det offentlige som før, undtagen deri, at forsaavidt det offentliges ret til indløSning