Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/743

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

?28 NORDllE BI—2RGENHUS AM’I’.

D “ “ “1 D U c Medgaaet. i Staten i Distriktet Længde m;„ ”’ “ D— “ V +” Z]. 4— V g-—;—“ J—Î “ “ Kr. l Kr. Kr. Km. “lO 8—59.20 “ lO 00O.o0 3O 859.2o I0—0 Sum— ÂY()i’(Z“l’(’ Bergenhus amt.— ’ D D “ “ —im-—VI “““ W ““ “““““V“ ““—M Medgaaet.: Staten a Distriktet — Længde

g „l A,e„ gi I:— e p ff— —in e rev W

Hr. l Ex-. i Kr. V KIll.

x 497 T42.t— V 27 ÖÖ (1:m..... 742 vo6.ɔ1:æ4s.:.

Af hovedveiene er omtrent =7:1, af bygdeveiene knapt åja bakket vei, medens de øvrige veie har passende stigningsforhold. I 1895 blev der truffet overenskomst med Staten om fælles- styre af amtets og Statens veivæsen. De teknisk uddannede vei- funktionærer bestaar af en amtsingeniør, en afdelingsingeniør og en aspirant. Vinterarbeidet paa hovedveiene udføres ikke i almindelighed af de veiarbeidspligtige, hvorimod det bortsættes paa akkord eller udføres ved dertil for hvert tilfælde leiede arbeidere saaledes, at amtsveikassen bærer 4ZÖ og vedkommende herred Vå af udgiften. Kravene paa nye eller bedre veie er tilstede i høi grad, og der har været bragt paa bane og planlagt en hel mængde om- bygninger og nybyguinger. Fjeldstuer, skydsstati0ner og tnristtraflk. Ved siden af de hospitier, som den katholske geistlighed anlagde, var der ogsaa fjeldstuer, der allerede tidlig anlagdes paa de mere befærdede fjeldovergange og havde sin oprindelse i de tarvelige smaahuse, som i meget gamle tider var opført paa fjeldene for at skaffe de reisende ly; de kjendtes f. eks. fra gulathingsloven under navn af salnhus (sáluhus, sálustofur). Ved reformationen blev hospi- tierne nedlagt, men fjeldstuerne tilligemed det til dem henlagte jordegods gik over i Statens hænder. Maristuen er den ældste fjeldstue paa Filefjeld; den er an- lagt omkring aar 13OO og er da opført af Helge Ivarssøn, idet den kaldes ((cS“(íllt8tOjZl Helga Ivarssonar uppi á B—urg1md» i jordebogen «Björgynjar kál“fskimc», hvilken indeholder en fortegnelse over det geistlige jordegods i Bergens stift Til Mai-istuen var der nemlig henlagt noget jordegods, og disse sa-luhuse laa under geistligheden. Maristuen, hvis egentlige navn er 2l[argrethestu1m, skal efter P. A.