Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/745

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

73O NoB1)m-: m-:HGENHus AMT. af fje1dstuen Maristuen maa gjøres gjældende, skal dette ske efter takst, istedetfor, efter den tidligere bestemmelse, for 30O spdlr. Om fast stationshold paa Maristuen er ny kontrakt oprettet i 1879, hvorefter der holdes om sommeren 6 (hvoraf de 4 er reserveheste) og om vinteren 23 faste heste mod en aarlig godt- gjørelse af statskaSsen af 1000 kroner. Til fjeldstuernes vedligeholdelse har bidraget været omkring 4OO kr. aarlig. I budgetterminen l899—19O0 var bevilget 300 kr., for terminen 1900—-1901 igjen foreslaaet bevilget 400 kr. Den gamle fjeldstue Maristuen i Borgund er saaledes ikke ganske gaaet over i private hænder. Nu er der paa Maristuen stort hotel med pensionat. salon, røgeværelse o. s. v. Høiden over havet er 788 meter. F jeldstuen Breistølen ligger paa Hemsedalsfjeldet i Borgund ca. 994 m. o. h. Ved kongelig resolution af 8de august 1842 og 13de november 1843 blev der af statskassen tilstaaet Ivar Oksen Bergs 35O spdlr. som bidrag til opførelse af ovennævnte fjeldstue med for- pligtelse til at holde paa Hemsedalsfjeldet i Borgund samme istand til modtagelse og herbergeren af reisende. Fjeldstuen ligger om- trent paa høidepunktet af Hemsedalsfjeldet mellem stationerne Hegg i Nordre Bergenhus amt og Bjøberg i Buskerud amt. Breistølen var dengang et ubeboet og uopdyrket sted. Eien- dommen ligger i øde fjeldstrækninger og er uskikket til anden dyrkning end lidt høavl; alt brændefang og tømmer til huses opbyggelse og vedligeholdelse maa kjøbes andensteds. Til vedligeholdelse af fjeldstuen Breistølen blev bevilget 10O spdlr. eller 4OO kr. I budgetterminen 1899—1900 var bevilget 30O kr. og for terminen l900—-190l foreslaaet 40O kr. Ejeldstuen Skaare med Videdalen i Stryn herred, g.—no. l5, hr.— no. 2, af skyld 4.31 mark, er indkjøbt til fjeldstue ved veianlæg- get Nordfjord-Lom. Bruget er udskiftet af fællesskabet. Alle naboers brugs— og havnerettigheder, saavel hjemme som i Videdalen, blev ved gaar- dens Salg indløste, dog er sma-lebeitet i hjemmemarken fremdeles fælles. Gaarden er godt opdyrket. Paa bruget fødes som regel 1O storfæ, 2 heste samt l5 a 2O faar. Foderet indvindes for den allerstørste del i indmarken. Skogen bestaar udelukkende af løvskog og yder overflødigt brændsel. Husene er følgende: En stations— eller hotelbygning, hvori er indredet l0 sove- værelser samt salon, spisestue og kjøkken. Huset er for en væsent- lig del sammensat af gaardene ældre beboelsesrum. En fjøs— og ladebygning i to etager.