Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/632

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BI—2l-’()I.KNIN(i. 6I9 Man antager, at sygdommen begynder med et eller andet lokalt a11greb af saa liden betydning, at patienten ikke lægger synderlig mærke til de11. Der kommer altid nye u(lbrud af knuder. Udbruddene er altid ledsaget af feber. Naar udbruddet er forbi, kommer patienten snart til kræfter igjen, befinder sig atter lige vel som før, kun med den forskjel, at han har flere knuder end tidligere. Naar hele ansigtet og tildels yderlemmerne er dækkede af slige knuder, naar øinene er b1in(lede af knuder, naar tungen er saar paa grund af opfyldning med lignende knuder, naar stem- men er hæs eller rent væk, saa har man for sig et saa ynkeligt menneske som omtrent muligt, og man kan kun betragte døden som en lykkelig forløsning. Om disse patienter dør som direkte følge af lepraen, ansees for tvilsomt. Mærkelig nok angriber lepraen som saadan alme11— belindendet udenfor udbrnddene høist ubetydeligt eller aldeles ikke. En knudet leprøs kan leve mange aar uden at have noget- somhelst ildebefindende, og hænder det, at han he1bredes, saa er der ingen svækkelse af hans konstitution tilbage. De patienter, der kun faar faa udbrud, kan leve mange aar. De dør enten af en interkurre11t sygdom eller som følge af nefritis, eller alle knuder kan svinde, og de opfattes som helbre- dede. Er patienten helbredet for sin lepra, kan han leve mange aar med fuldkommen god helbred og med god arbeidskraft. Lepra synes i sig selv kun i ringe grad at affieere patienternes befindende, og naar den alligevel er en saa ødelæggende sygdom, kommer dette af, at den saa ofte foraarsager amyloid degeneration af indre organer, og deraf, at den knude(le form næsten altid er forbunden med uefrit. Den gjennemsnitlige varighed af livet efter det aabenbare udbrud af den knu(lede lepra er 8—9 aar. Den hyppigste komplikation med lepra er tuberkulosen, sær- lig i tidligere aar, da stiftelserne var ove1Wfyldte og som følge heraf de sanitære forhold lidet tilfredsstillende Lepra.bacillerne sees med sterkere forstørrelse i præparater fra de leprøse knuder som smaa rette stave; de opdagedes l871 af dr. .4rm(m(?r H(()lV—S’(’Il. Den glatte jin“m‘ af sp(1(l(xls]1—hed viser flekker og ikke knuder. Fundet af baeiller i den glatte lepraforms flekker viser, at den glatte og knudede lepra er samme sygdom. Efter kortere eller længere tids forløb sees det typiske billede af den glat-te spedalskhed, idet flekkerne enten kan komme snigende, langsomt eller pludselig, alle paa én gang, under høi feber. Flekkerne er gulagtige til brunlige. Antal og udbredning af flekker er meget forskjellig hos de forskjellige patienter; hos enkelte syge