Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/533

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

520 NORI)RE BEHGENHUS AMT. pr. maal, i Daviken til 3 kr., og værdien af sildefisket i disse herreder var tilsammen 1593 500 kr. 30 notbrug og 500 garnbrug deltog “i fiskeriet i Kinn. I Bremanger deltog i fiskeriet 2000 mand, deraf 1 200 garnfiskere og 80O notfiskere. Antallet af kjøbefartøier — hvoraf 20 dampfar- tøier — var 220 med en samlet besætning af 88O mand. Samlet værdi af storsild og fedsild i amtet ansloges i 1886 til 2 165 631 kroner. Naar det heder, at vaarsilden blir bort-e, kan dette betyde, at den ikke søger saa langt ind mod land. Der foreligger vid- nesbyrd saavel fra fortiden som nutiden om, at silden har været seet tilhavs, og tildels ligesom nu fanget, om end i ringe mængde. Det har ligeledes været paavist, at den har gydt paa dybet, uden at man ellers har mærket den. Paa de nordlige fiskevær begyndte fiskeriet i almindelighed i sidste halvdel af januar ved Frøien i Bremanger, hvorfra:det drog sig sydover til Batalden og Kinn. Det var kortvarigere end fiskeriet søndenfor Bergen, og som oftest endte det med kinnfiskeriet i begyndelsen af februar, men det hændte ogsaa, at der senere fiskedes ved Tansøen, Hindøen, Molvær og under- tiden ved Bueland, hvor der en tid var stort fiskeri, og da vedvarede det til ind i marts. Naar kinnfiskeriet var forbi, begyndte som oftest fiskeriet i Nordfjord og dreves i almindelighed fra midten af februar til begyndelsen af marts udenfor Vaagsøen, i Faafjorden og Skate- strømmen lige til Marøen og Rugsund. Dermed var Nordfjord- fisket forbi ligesom ogsaa fiskeriet nordenfor Stad i de aar, silden der stødte under land. Fisket drives med garn og not. Til en garnbaad, der har en drægtighed af 3O—40, i den senere tid til brug ved aat-efisket af optil 70 tdr., hører 5—-6 mand, der bruger 16—20 garn, heri ikke iberegnet 10—15 reservegarn, fordelte paa flere sætninger efter veiret og pladsen. De sættes enten som bundgarn langs bunden eller som «kaggesætning» i større eller mindre afstand fra overfladen. I første tilfælde sættes flere (3—-7), i sidste færre (2—-5) garn i lænken. Der bruges baade natfiske og dagfiske, det sidste især ved fiskets slutning, og naar silden er under jag. De nu brugelige garn har fældt en længde af 3O alen (18.8 m.), idet Ve indfældes, og en maskestørrelse af 18—20 omfar paa alnen (29—32 paa meteren). Dybden er paa de enkelte garn 100, paa de dobbelte, der bruges væsentligst under aatefiske, 20O masker, og prisen er i fuldstændig, barket stand henholdsvis 12 og 22 kroner. Enkelte bruger ogsaa til de dobbelte garn dobbelt længde. Som fløit benyttes «flaaholt» af let træ eller korkeflaa, sjeldnere glaskavl, samt kagger-. Bundgarnene har 1 for hver