Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/377

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

364 NoR1)m-: BERGENHUS Amt I det veStligste herred, S—ulen, er det kun paa en enkelt gaar-d, KraakeCaag, hvor der avles lidt æbler, og hvor der er en liden have; forøvrigt dyrkes kun nogle faa ribs— og Stikk(3Z—Sb(Pl’Z)iI8kB paa nogle faa steder. I GllZPIl er frugtavlen ubetydelig; der dyrkes lidt æbler og Zt’í)’S(’Z)(84l’. — I La“1:ik og Brekke dyrkes paa endel gaarde langs Sogne- fjorden æbler, g-ravenstener, rosen-s(rib.s— og sød(ebler og endel graap(er(1r. I Kirk(ɔbø an-les endel frugt, og i den senere tid er her plan- tet en hel del frugttræer og bærbuske. De sorter, som dyrkes, er særlig rosenstribs, gravenstener, aleksand(Þr, (rharlamou?sky, lær- thornd(w, (‘)“elli)2i, .f2(rh“f(EbZ(37’ O. fl. samt af pærer keiserimlepær(*r og g-raap(erer. Bæ1—buske af Y—ibs, stikkelsb(er; solb(er og bringebær dyrkes. og i den senere tid har enkelte ogsaa forsøgt med “jordb(er. I Vik er frugtavlen ganske betydelig, især i Kvamsø sogn paa nordsiden af fjorden: æbler, pærer, plommer og kirsebær foruden en hel del bærsorter dyrkes. Frugtavlen tiltager her meget for hvert aar-. I Baleslran(l er frugtavlen betydelig, og saavel fra Vik som fra Balestran(l sælges frugt. Der er en .fOT’—S’(l(jSh(ll.’(’ paa Z3(lZ(‘—9It7’(()l(Z j)l’(P1St(3g(l(M’(], hvor der har været forsøgt en ganske betydelig mængde pæresorter, ogsaa æbler samt plommer m. m. Forsøgene dersteds er paabeg-Vndt af sOgnepræst N. S:;erdrup. Fra denne have har været sendt til udstilling ikke mindre end 9O frugtsorter. I Leika“ger, særlig i hovedsognet, er der en betydelig frugt- avl. Leikanger hører til de bedste frugtbygder i Sogn, og de beplantede felter har en meget betydelig udstrækning — I Leikanger dyrkes gravenstener, rosenstribsæbler, fuhræblet og kaup(mger(eblef. Klimatet og jordbunden egner sig ogsaa ud- mærket for dy1—kningen af pærer: keiserindepærer, gi-aapæ1—er og bergamotter. Der er tildels lerjord i Leikanger, og herredet synes bedre skikket for pærer end for æbler, idet pærerne bedre for- drager lerjord og fugtigl1e(l. Der plantes stadig nye frugttræer. Mon-eller og kirsebær avles fornemmelig i IV’)“e.S—1:ik“. I Sogndal’ er der i de strøg af herredet, der ligger nærmest sjøen, betydelig frugtavl, og der plantes aarlig en hel del nye træer, og anlægges nye frugthaver. De almindeligste er graven- stener samt mange andre æbler, saasom .fosæbler, kaviller m. m. Kirsebæravlen er taget af, og det er nu væsentlig i Næ-“m, de dyrkes, og der avles ogsaa en mængde plommer. Den største frugtgaard i Sogn er Stedje i Sogndal, hvor gods- besidder Forma)m for omkring en 60 aar siden anlagde den for sin tid enestaaende have, hvor der efter sigende fandtes omkring 3000 frugttræer.