Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/355

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

342 NORI)IlE BERGI—2NHUS AMT. os vel undertiden en meget tidlig Høst, men forvolder tillige, at vi sjeldent faae Misvæxt, og som alleroftest et fyldigt og kjernerigt Korn. » Om onnetiden i Søndfjord oplyser ff. ArentZ.— «Sædtiden er i Søndfjord almindeligst den sidste halve Deel af April Maaned. Yderst i Fjordene og til Dals begyndes gemeen- lig noget tidligere end i Midten af Landet; thi ude i Fjordene, hvor det grændser mod Havkanten, virker den mildere Foraars- luft tidligere, og tager Telen af Jorden førend længere ind i Fjor- dene; og høit til Dals er man nødsaget at haste for den igjen ved Hestene Tid tidligere paakommende Nattefrost, som man mindre tør udsætte sig for end Foraarets Natteku1de, der ikke saa almindelig dræber det spirende Korn, som hin fordærver det i sin Modning. Dog forstaaer det sig selv, at Fjeldbygdernes Beboere for at komme afsted med en tidligere Udsæd, maae og mulde deres Agre, som de kalde det, det er fra Foraarsjevndøgn af saa mange Gange, som Veirligets Forandring udfordrer, bestrøe Ag1—ene tyndt over med opgravet Muld, omtrent ligesom man strøer Sand paa et Gulv, hvilken Muld tærer Sneen og blotter Ageren utrolig hastigt i Solskinsveir; men kommer imidlertid Snee ovenpaa, faaer man at mulde op igjen.» Om dyrkning af havre i Søndfjord skriver H. ArentZ: «Af Kornet er Havrekomet det almindeligste, og i Forholds Betragtning af den ringe Andeel af andre Slags Kornvarer, saa at sige noget nær det eneste her voxer, eller rettere sagt, hvis Dyrkning Indbyggerne gjøre til Hovedsag; og er her vel ikke meget over et halvt Hundrede Aar siden man ei vidste i Sønd- fjord fast af ringeste anden Kornsæd at sige, hvorfor heller ikke dette Fogderiets Korntiende svares i andet end Havre efter en vis staaende Matrikuls Ansættelse, som den Tid formodentlig maatte rette sig efter den eneste Kornart, som her da avledes. I nogenlunde føjelige Aaringer falder vores Havre ret god, giver formedelst god Behandling et temmelig hvidt og fiint Meel, samt lader sig mælte og brygge til Øl, af en klar Anseelse og meget behagelig Smag. Jeg veed enkelte Gaarde, som a-vle til ti Fo1d og derover, og andre igjen, som neppe give de fire FoId af sig. Havrekornets Tid til at holde Jorden er ordentligviis hos os hen- ved fem Maaneder; thi sidst i April er vores almindeligste Sæde- tid og sidst i September vores sædvanlige Høstetid, naar ellers jævne Aaringer indfalde; thi det forstaaer sig selv, at Aaringer-nes Forskjellighed maa og gjøre Forandring ihenseende til Sæd og Høste- tid; den første kan undertiden uddrages til hen i Maj og den sidste til langt ud i October Maaned.» I—I.. A—rmfZ nævner i sin Søndfjords Beskrivelse det hurtig modnende korn, her havre, Smaa-(1ko-)—m?t, «der for den tidlig kommende Nattefrostes Skyld bruges i de hØj(’ Fjeldbygden og behøver ikke