Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/354

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

J()Iil)I3IlI“(i.:64 I i april; det er kun i strenge aar, at den begynder i mai. Slaat- ten begynder egentlig for alvor først lidt ud i juli og fortsættes i juli og august. Da havre er det sædvanlige korn, og klimatet er fugtigt, skjæres kornet sjelden før i september, ofte langt ud i september, ja i oktober. Om onnerne i Nordfjord skriver Krogh: -—§Almindeligst l1ender, at Sæde-tiden er de sidste Dage af April og de første af Mai. Det hender vel undertiden, men sjel- dent, naar man efter en mild Vinter faaer en god Vaar, at Sæden 111eSt-eI1 allesteds er i Jorden inden April-Maaneds UdgaI1g; men det indtræffer og ligesaa ofte, naar Vaaren er haard, at man de fleste Steder ikke begynder hverken at pløie eller saae, førendi Begyndelsen af Mai. Sædetiden er og gemeenlig inde i Fjordene og ude ved HavkySten den samme; thi, o1nen(lskjønt VÏ—l1’111GIl vel, strax ved Vaarens Begyndelse, er baade mere jevn og som oftest noget stærkere inde i Fjordene, har den og deri1no(1 Sammesteds mere Snee og Iis at stride med; saa det desaarsa-g l1ender kun eet og andet Aar imellem, naar man har havt en meget mild Vi11ter, og faaer derpaa en god Vaar, at der inde i Fjordene kan saaes en Uge eller endnu lidt tidligere end ved Havkysten; men, omend- skjønt Sædetiden er den samme, er dog Høsttide11 forskjellig, da eet og samme Slags Kor11, der paa den samme Dag er saaet, altid høstes 2 til 3 Uger tidligere inde i Fjordene end ved Hav- kysten. Som sædvanligst kan regnes, at inde i Fjordene høstes Bygget de fleste Aar midt i August, og Havren ved Begyndelsen af September, men længere ude imod Havet Bygget ikke førend ved Augusts Ende og Septembers Begyndelse, og Havren midt i September. AltSaa behøver sædvanligst, i Fjordene, Bygget halvfjerde og Havre11 fire fulde Maaneder til at modne: men ved Havkysten Bygget 4 og Havren 4îZ2 Maaned. Undertiden men sjelden hender, at Bygget i Fjordene modnes til Juli-Maaneds Ende, og altsaa i en Tid af 3 Maaneder, da Kornet„ ved at jages for hastig til Modenhed, gjerne bliver lidet og let. Undertiden hender derimod i kolde og fugtige Sommere, at Havren ved Hav- kysten ikke modnes førend i Begyndelsen af October, og altsaa udfordrer 5 fulde JMaaneder. I slige Aar har Kornet gjerne en hyppig Væxt, men bliver ikke allesteds &sæ1—deles i de høieste Dale og længst ude imod Havet3 ret modent Aarsagen til Kor- nets sildig-e Modning bør dog udentvivl tilskrives ei alene Mangel af Varme, men og ligesaa meget den fugtige Luft og idelige Regn, som det saa nær hosliggende Veste1—hav gemeenlig tilfører os, da bestandig tørt og klart Veir meget sjeldent vedvarer 2 Uger i Rad, og, naar Samme indfalder, har man dog gjerne om Natten, helst i August og September, en meget stærk Dug, saavelsom adskillige af og til indfaldende Floer. Denne Luftens Fugtighed foraarsage1“