Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/334

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VASDRAG. 32I I 0ldenvatn er maalt følgende dybder fra den nedre til den øvre ende med omtrent 6OO meters afstand mellem hvert 1odskud: 32, 43, 2, 82, 90, 89, 82, 68 meter. Vandets høide er 37 meter over havet, saaledes at dets bund ligger 53 meter under havets overflade. Ved gaarden Sunde kniber 0ldenvatn sig sammen, saaledes at dybden her kun er 2 meter, og naar vand- standen er lav, er det saavidt, at en baad kan komme igjennem. Paa begge sider af dette sund strækker blokke og løse stene sig i en ryg opover mod fjeldet Om denne paafaldende udgrunden i vandet er foraarsaget alene ved opfyldning, er dog tvilsomt, thi fast fjeld af graa gneis synes at staa frem i sundet. Ovenfor Oldenvatn ligger terrasser af 56 og 8O meters høide. Oldenvatn pleier at fryse til hver vinter. Islægningen sker i almindelighed noget over midten af december, og vandet er islagt til april. I 1898—1899 islagdes vandet omkring nytaar og gik først op igjen i begyndelsen af mai. Hafslovatn i Hafslo ligger 140 meter over havet; dets største længde er 8 km., og det er indtil 1.5 km. bredt. Dets østre og fornemmelig dets nordøstre bred er en bred tætbebygget bygd. Hafslovatn pleier altid at være islagt før Veitestra.ndsvatn. Det angives at være betydelig mindre dybt end dette. Almindeligvis foregaar islægningen paa Hafslovatn i begyn- delsen af december, og det pleier at gaa op i slutten af april. I 1899 gik det op l9de mai. Følgende mindre vande er spærret af moræner eller terrasser: Vasbygdvatn eller Aurlandsvatn. Mellem dette vand og Aur- landsfjorden ligger først en liden lav terrasse, 9 meter høi, umid- delbart bag denne hæver sig en moræne paa høire side af elven til en høide af 108 meter. Derefter følger opover dalen en række trin af følgende høider: 15, 26, 32, 36, 51, 68, 96 og 108 meter. Bergarterne i morænen bestaar af forskjellige gneisbergarter og gi-aniter, nu og da med en gabbroblok. Den øverste 1errasse ved Terum har omtrent samme høide som morænen nær havet. Den har samme indre bygning som morænen, idet store stene indtil l meter i diameter ligger indleiet i sand og smaasten. I Vasbygdvatn maaltes følgende dybder fra nedre til øvre ende: l9, 37, 51, 57, 65, 67, 54, 53, 4O og 2O meter. Dets høide over havet fandtes at være 53 meter, hvoraf følger, at dets største dybde under havets overflade er 14 meter. Paa veien mellem fjorden og Vasbygdvatn kan fast fjeld ikke følges over dalen; men dette findes paa nogle steder nær elven, hvilket gjør det yderst sandsynligt, at Vasbygdvatn er et klippebassin. Ved Vasbygdvatns øvre ende ligger en ter1—asse paa 105 meters høide. 2l — Nordre Bergenhus amt.