Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/335

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

3322 NORDRE BERGENHUS AM“I’. Vandet pleier at islægges i de sidste dage af december og at gaa op igjen i midten af april. Undertiden kan det under tøveir l1ænde, at vandet gaar op midt paa vinteren. Ei(lsvatn i Fortun i Lysten Mellem EidSvatn og Lysterfjord ligger løse masser, der bestaar af sand og rullesten, uden at de dog danner gode trin eller terrasser. En ikke synderlig jevn terrasse paa elvens venstre Side har en høide af 24 meter; de løse masser Skraaner indtil en ganske liden flade ovenfor Eide opimod fjeIdsiden paa dalens venstre side, hvilken flade har en høide af 96 meter. I Eidsvatn fandtes følgende dybder med omtrent 2OO meters afstand mellem hvert lodskud: 13, l8, 34,’29. 29, 25 og l2 meter. Eidsvatns høide over havet er kun 3 meter, og det ligger saaledes med sin hund 3l meter under havets overflade. 0mgivelserne af vandetbestaar af glimmerskifer med felt- spatøine samt kvartsrige skifere; over disse ligger lerglimmer- skifere, og i høiderne ligger kvartsskifere. Fast fjeld kunde ikke opdages foran enden af Eidsvatn, saa at det ikke med fuld sikkerhed lader sig afgjøre, om det er en fjeldsjø eller en dam. Isen pleier at lægge sig i sidste halvdel af nov“ember, Og den pleier at gaa op i første halvdel af mai. Naar Fortundalen, hvori Eidsvatn ligger, udmunder i Lyster- fjord Mørkrisdalen; her strækker sig ved Bolstad tvert over dalen ophobningen af Sand og aur, moræner eller terrasser. Disse naar ovenfor Bolstad en høide af 119 meter. Bag dem ligger en flade af 33 meters høide over havet, hvilken flade maaske repræsen- terer en gammel indsjø. ‘S’ogndal.s“oa-in i Sogndal har en høide af 47l meter over havet Vandet skal være grundt og skal islægges i sidste halvdel af november. Isløsningen pleier at foregaa i midten af mai. I l898—l899 islagdes vandet 24de november og gik op igjen omtrent 15de mai. IYÏ1iel(l-vand imellem Voss, Am‘land og Ulvik. De nær Øfsthus nedbørstation liggende smaavand og tjern har følgende tider for islægning og iSløsning: Aar. j Is1ægning. Is1øsning. l896—97 . . “ 23(1c ck1:cbc1Ý 25de april. 1897—98 . .;2den novemb1—X 1ste mai. 1898—99 . . Ïl22de oktober.H