Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/333

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

32O NORDRE BEHGENHUs AMT. af 15 meters høide paa pynten og længer nede en paa 23 meters høide. Den øverste terrasse foran morænen har en høide paa 40 meter. i Moræuen, hvis længderetning som sædvanligt staar lodret paa Vandets længderetning, høiner sig paa dalens venstre side op mod fjeldet og er her bedækket med mange løse nedfaldende stene. Terrasse1—ne og morænen i Aardal udmerker sig ikke ved regelmæssighed; de skraaner sterkt og er ligesom morænen ud- gravet af elve og smaabække. En fremstaaende haug paa moræ- nen har en høide af 58 meter. De ovenfor nævnte terrasser ligger paa elvens venstre side. Paa høire side strækker sig fra Aardalsvatn til fjorden en terra-sse med taalelig jevn overflade og af 4O meters høide. TerraSserues bygning er den sædvanlige, gabbroer og granitiske bergarter. I Aardalsvatn fandtes følgende dybder fra den nedre til den øvre ende med en afstand af omtrent 45O meter mellem hvert lodskud: 47, 74, l05, 120, l23, 127, 112, 162, 182, 185 186, 185, 169, 182, 178, 173, 171, 170, l69, 153, l37, 119, 41 meter. Aardalsvatn ligger kun 5 meter over havet, saa at dets største dybde under havets overflade er 181 meter. Mellem Aardalsvatn og havet sees ikke fast fjeld; men de store dybder i vandet viser, at dette neppe er nogen dam. Siderne langs Aardalsvatn er bedækket med friktionsstriber og tildels lange og dybe furer. “ Ovenfor vandet ligger terrasser. Vandet var ganske isfrit 1897—98 og 1898—99. I 1896— 97 var kun en del af vandet islagt en kortere tid, ligesom ogsaa i 1895—96, men i 1894—95 laa der is over hele vandet i flere maaneder. Som oftest lægges kun is paa vandets nederste del, og det er sjelden, at det indtræffer, at vandet helt islægges. Oldenvatn i Ind-t-iken. Imellem Oldenvatn og havet ligger moræner og terrasser. De sidste er ikke meget gode, og de nederste af dem indeholder foruden sand og aur ogsaa ler. Umiddelbart foran vandet ligger en moræne, hvis øverste del ligger i 65 meters høide over havet. I denne moræne er der gravet ud til en dybde af omtrent 1O meter, uden at man traf paa fast fjeld; dog sees fast fjeld paa elvens høire bred nær moræneu. Foran morænen igjen træffer man et lidet vand, kaldet Floen, i 24 meters høide over havet og kun 8 meter dybt. Foran F loen igjen ligger moræne ved Meleim af 56 meters høide og videre ved elvens udløb af Floen en terrasse af 23 meters høide, i hvilken det faste fjeld stikker frem.