Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/314

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vASnBAG. 301 denne dal, danner Omme(lalsvatn og falder kort nedenfor dette ud i Hyenfjorden forbi gaarden Aa. Nedslagsdistriktet er 168.0 km.2 Dette vasdrag optager mange tilløb, saaledes: El-ven —fra Rambergvatn løber i nordlig og nordøst1ig retning og falder ud forbi Rognklev. Breimselvens ned slagsdistrikt er “ i Jølster ..... . 2l6.0 km.—* i Brein1 . . 328.3 « i Gloppen . . 87.6 « 632.3 km.2 Breimselven (Sfardalselven) gaar fra bræen paa Fladfjeld paa grændsen mellem Jølster og 1ndviken herred i sydlig retning i Jølster ned i 0ldenskaret, danner her et lidet vand og gaar i sydvestlig og sydøstlig retning ned gjennem Aamotda1en, optager nedenfor Aamot Fonsdalselven, hvorpaa den bøier mod vest mel- lem flade, dyrkede bredder ned gjennem Stardalen med ringe fald, bøier øst for gaarden Klakegg i nord, løber ned gjennem Vaatedalen og gaar ind i Breim. Tilløb til Breimselven i Jølster er Veitebergsdalselven, Bev- rings(lalselue“— og Grepstaddalselven. Over Stardalselven fører en bro ved Aamot og en ved Fladjord. Paa gaarden Bevring i den øvre ende af Stardalen havde elven under en isstopning skaaret en stor bue ind paa slaatte- land og opfyldt det oprindelige leie med grus og sten. Bredden er lav og paa grund af krumningen truede elven med at grave sig videre ind i samme. Ved veien fra Jølstervatn, der gjennem et mindre dalføre gaar over i Stardalen, ligger de to smaa vande Fyglevatn og Skr-edeuatn, omgivne af flade myrlændte jorder og med afløb til Breimsvatn. Ved kongelig resolution af 12te mai l877 blev det tilladt opsidderne paa gaardene Skr-ede, Fygle, Viken og F osseim i Jølster at foretage en sænkning af vandstanden i Skredevatn og Fyglevatn. Arbeidet var fuldført i 1878. Den øverste del af Fyglevatn viste efter sænkningen en del tvers over sjøen gaaende banker, der delte den i flere terrasseformet liggende tjern. Skredevatn har under de store flomme vinteren 188l-1882 flere gange steget op i høide med middelvandstanden før sænk- ningen.