Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
§OO x()m)nP: BEIlGI—2NHUS Am“.

til Hyenfjorden. Ved Storfjorden ligger gaardene Heimsæten, Em- jellen, Hjortesæter og Soleim; ved Løkkebøvatn gaarden Løkkebø og ved Indestadvatn gaardene Indestad og Øren. Paa disse 7 gaarde sad i 1869 29 opsiddere. Kommunikationsforholdene fra Storfjorden til Øren i nedre ende af Indestadvatn var dengang besværlig, idet man maatte fare dels tillands og dels tilvands. Mellem Storfjorden og Krokstadvatn fandtes en tarvelig fodsti, men da der langs de 3 nedenforliggende vande ikke var nogen vei, maatte man enten skifte baad i de forskjellige vande eller trække baadene over fra vand til vand. Fra øren førte en 4 km. lang kjørevei over til Eikefjorden, hvorfra der var omtrent

3 mil sjøvei til Florø.

0psidderne ved Storfjorden og opsidderne paa Løkkebø enedes i 1863 eller l864 om at farbargjøre Krokstadelven og Løkkebøelven og oprensede i fællesskab baadrender i begge elve. Disse kom imidlertid efterhaanden i uorden og var i 1869 ikke længer brugbare, idet de dels var for grunde, dels havde et alt- for uregelmæssigt fald. S()Z(’í“)Il1S’(Y(lZPllS vasdrags nedslagsdistrikt er r i Kinn ........ ll4.6 km.* i Gloppen . 5.2 « ll9.8 km.2 Soleims(lalens vasdrag dannes ved sammenløb af elve fra den store braa paa grændsen mod Daviken og fra tjernene paa Lassenipas nordside og i dalen nordenfor den, hvilke samlesi tjernet ved Grøndalen. Det samlede vasdrag gaar herfra i syd, danner 2Vederstec“(1tn og derpaa S:mdalsvatn, som i sin ostende optager tilløb fra Budalen, hvorpaa det løber ned gjennem Soleimsdalen, danner Midtbm.:afn og Soleimsratn, fra hvis vestende det efter et kort løb falder i Norddalsfjor(lens bund forbi pladsen Øren. Ogsaa dette vasdra-g optager flere bække fornemlig paa sydsiden. Elve, Som munder i N0rdfj0rd. ()m.medal.s“(1l1:en kommer fra Blaaskaret kort nord for grændsen mod Førde, gaar i nordlig retning og danner 3 smaa tjern samt Blaavatn i Blaadalen, hvorpaa den løber i nordvestlig retuing, danner Maase1—am og fortsætter ned igjennem Maasevasdalen, danner Stm“(Þv(Ztn og kort nedenfor dette SlordaLS“vatn. Elven, der nu fører en ikke ubetydelig vandmasse, løber med ringe fald ned igjennem Gjengdalen indtil sydøst for gaarden Mjelleim, hvor den bøier i nordvest og gaar fossende nedi 0mmedalen, hvorefter den i nordlig retning løber ned gjennem