Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/302

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

vAS1)BAG. 289 3.6 meter, ved lav sommervandstand til 2.53, ved lav vinter- vandstand til 1.38 meter. I 1873 blev foretaget en mindre udvidelse af Hafslovatns afiøb og en udvidelse af Soget. I 1874 sprængtesi «Hellen» med flere steder i Soget. El- veleiet ved Veitestrandsvatns udløb rensedes, ligesom der fore- toges forbygning af en jættegryde og opførtes trækvei langs høire bred, paa den øverste del af sten og den øvrige del af træ paa jernl(nær samt øverst og nederst forsynet med nedgangs- trapper. Efter suppleringsarbeider, paabegyndte vaaren 188O og fuld- førte vaaren 1881, kunde baadfarten foregaa med betryggende sikkerhed til de tider — vaar og høst —-, da fremkomst over- hovedet er mulig. Elven forlader Hafslovatn under navn af .—1arøielven og gaar i syd1ig retning ind i Sogndal som en mægtig mellem høie og steile bredder fossende elv. Dette vasdrag modtager til1øb af mange for det meste smaa fjeldbække; de vigtigste er: Eldalsb(ekken, der springer ud i egnen mellem Steindalsbræ og Bokkebræen opunder Sogndals grændse og rinder i en mod vest vendende bue nordover til Tuftene sæter og herfra nord- østlig forbi Eldal sæter ud i Veitestrandsvatn. Yndesdal9bækken har sine kilder op under Bokkebræen og rinder et stykke sydover, men derpaa sydøstover til Yndesdals- vatn og fra dette østover ud i Veitestrandsvatn. Aarøielven kommer fra Hafslo ind i Sogndal og rinder syd- over ud i Barsnesfjordens bund. Den er paa hele sit løb fos- sende og danner mellem pladsen Steig og gaarden Aarøien den betydelige Helvede.gfos. “ Elven løber mellem høie og steile bredder og fører en bety- delig vandmængde. Den driver sag— og møllebrug. .8‘ogndalselven“s nedslagsdistrikt er i Sogndal ....... l76.4 km.2 i Leikanger . 4.2 « 18O.6 km.9 Sogndalselven (Sogn eller Sogna gammelt navn) — herredets betydeligste vasdrag — har sine kilder i herredets nordligste del op under Steindalsbræen,idet den dannes ved forening af Lange- dalsbækken, der fra Trollavatn løber sydøstover, og Tve-rdalsbækken, som fra Tverdalsvøtn løber mod sydvest. I9 — Nordre Bergenhus amt.