Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 1.djvu/301

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

288 NORI)RE BERGENHUS AMT. øStover, og .“IlLSf(?W]’(Z(lZ—S’b(I3kk(?’I)—, der springer ud under Austerdals- bræen og rinder i sydvestlig retning Efter foreningen løber elven syd— og sydøstover ud i og gjennem Veitestrandsvatn, fra hvis nedre ende den gaar ud i Hafslovatn. Veitestramlslvatn i HafSlo har sit udløb til Haj“slovatn gjen- nem Soget. Veitestrandsvatn er omsluttet af høifjeld, i vest og nord af Josteda1sbræen. Soget er en trang fjeldkløft, indesluttet af steile, tildels utilgjængelige fjeldvægge. Det har en længde af 5O0 meter med vekslende bredde fra 2O—15 meter og derunder, og ved nogle fremspringende fjeldo(lder kniber elven sig sammen paa sine steder indtil knappe 6 meters bredde ved almindelig vandstand. Øverst ved Veitestrandsvatn er elveleiet grundt; lige- saa ved den saa-kaldte «Heilen», et fjeldbaand, der dannede en naturlig dæmning for Veitestrandsvatn. Forresten er der store dybder i Soget, fra 6—15 meter under lav vintervandstand. Øverst bestaar elvebunden tildels af ler, dækket med større stene, forøvrigt af fjeld og store stene. Paa venstre bred falder en ubetydelig bæk Sogbækken i elven. Nedenfor Soget ligger T1;erbergvatn, en elveudvidelse med temmelig store dybder. I den nedenfor liggende strøm laa dybrenden O.6—0.9 øverst kun O.5 meter under lav vintervandstand. Elvedraget udvider sig igjen nedenfor i de saakaldte «Krossene». Den mindste dybde i dybrenden, der her ligger i en stor bue, tildels følgende ven- stre bred, er loddet til O.25—O.3 meter under lav vintervand- stand. I den nedenfor liggende «Strmmnen», der ved et midt- skjær delesi Store— og Veslestrømmen, ligger den dybeste rende i Storestrømmen med omtrent 0.3—0.5 m. vanddybde under lav vintervandstand. Nedenfor «Strømmen» begynder Hafslovatn, der i et trangere parti et stykke nedenfor Strømmen, mellem Urodden og Tubbane, i en større længde kun har en dybde af O.3—O.5 meter under lav vintervandstand. Bunden her bestaar af blød slik. Hafslovatn ligger henved 141 meter over havet. I «Strømmene» nedenfor Soget er der intetsteds saa strid strøm, at de ikke endog ved almindelig høi vandstand kan roes. Derimod kunde ingen færdsel foregaa gjennem Soget. Dette var under alle vandsta-nde ufarbart. Under høiere flomme er Soget en vild rygende fos, medens man ved lav vintervandstand saavel ovenfra som nedenfra kunde ro til «Hellen», som da laa tør, medens den ubetydelige vandmasse afløb gjennem revner paa Hellens sider. Forbi Soget ligger en yderst besværlig vei eller sti, hvorover Varerne ialmindelighed maatte bæres. Forskjellen mellem høieste og laveste vandStand i Veite- strandsvatn angives til omtrent 4 meter og i Tverbergvatn til omtrent 2.1 meter. Faldet i Soget angaves ved høieste flom til